Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Prosjekteier:

Moen Gruppen

Budsjett:

63.000.000 NOK

Prosjektet «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk» skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen og etablere en komplett infrastruktur for produksjon og fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. 

Prosjekteier:

Trondheim Havn

Budsjett:

13.000.000 NOK

Prosjektet Elmar skal kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport, og bidra til at utbygging, drift og bruk av land- og ladestrøm blir mer attraktivt.

Prosjekteier:

Namdalskysten Næringsforening

Budsjett:

1.200.000 NOK

Kråkøya kysthavn og næringsområde skal utvikles til Norges første klimanøytrale næringsområde.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Klyngens Hydrogenforum driver med formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Prosjekteier:

Trondheim Havn

Budsjett:

300.000 NOK

Gjennom prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal havnas framtidige rolle i å forsyne transportsektoren med null- og lavutslippsenergi utredes.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

800.000 NOK

RENERGY har kartlagt og vurdert potensial for hydrogeninfrastruktur i fylket. Veikartet har kartlagt informasjon, status og prognoser for hydrogen som potensiell energibærer. Sentrale elementer er blant annet bruksområde, distribusjon og produksjon av hydrogen i regionen.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

2.640.000 NOK

«Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

3.600.000 NOK

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.