Utslippsfri transport

Energiomstillingen innebærer at alt som i dag går på diesel, skal over på strøm. I praksis betyr det at vi går fra to til ett energisystem i løpet av veldig få år, sammenlignet med det fossilbaserte energisystemet vi har bygget opp gjennom over hundre år. Transportsektoren står dermed overfor de største utfordringene. Alternativene til bensin og diesel er få og lite utbygd. Nye teknologier, energiløsninger og forretningsmodeller må både utvikles og integreres med eksisterende og nye systemer.  

Skal vi lykkes med å få transportsektoren over på utslippsfrie alternativer til diesel, må vi jobbe helhetlig og på flere fronter samtidig. Det betyr at gamle og nye aktører i energibransjen må samarbeide om utvikling av teknologi, effektive energisystemer og lønnsomme energitjenester, på tvers av tradisjonelle teknologier og sektorer. Hele verdikjeden må være involvert for å sikre at vi både reduserer klimagassutslippene, og gjør energiomstillingen lønnsom.  

RENERGY jobber blant annet med: 

Utslippsfri maritim transport

Norge har en omfattende havbrukssektor, og mye privat og offentlig samferdsel til sjøs som skal over på bærekraftige alternativer. Dette krever infrastruktur som ikke eksisterer i dag, i form av nettutbygging, hydrogenbunkring og ladepunkter, samt utvikling av ny teknologi på fartøysiden. RENERGY mobiliserer blant annet tunge partnerskap som skal bygge banebrytende løsninger for kysten, og initierer og utvikler internasjonalt ledende prosjekter innen maritime energiløsninger både på land og til havs.  

Utslippsfri vei

Både batterier og hydrogen er viktig for å gjøre tungtransporten utslippsfri. Trøndelag har store transport-akser i byer og i distriktene. Utfordringen er å skaffe tilstrekkelig energi, store nok volum og effekt på kort tid, til områder hvor det tradisjonelt ikke har vært behov for elektrisk energi. Skal energiomstillingen lykkes, må det bygges nye verdikjeder for elektrisk energi som sees i sammenheng med dagens fossilbaserte verdikjeder. Det fossilbaserte og det elektriske energisystemet skal bli til ett.

Utslippsfri bane

De fleste jernbanestrekninger i Norge drives med strøm, men for Raumabanen, Rørosbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen er det fremdeles diesel som gjelder. Hvis klimamålene skal nås, begynner det å haste med å ta i bruk andre energiformer som drivstoff. Det er en klar politisk målsetning om å få bort klimautslippene fra disse jernbanestrekningene, men hvordan dette skal gjøres er ikke like klart. Strekningene helt eller delvis elektrifiseres med strømførende kjøreledning og batterier. Så store investeringer kan ta flere tiår å realisere, og for godstog er rekkevidden for batteri begrenset. Bruk av hydrogen på tog kan både fremskynde utfasing av diesel på jernbane og bidra til å gjøre hydrogen tilgjengelig til andre formål, eksempelvis tungtransport på vei.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.