Delta i klyngen

Vi ønsker flere velkommen til å delta i RENERGY!

Virksomheter som deltar i klynger gjør dette for å bygge nettverk, utveksle kunnskap, finne samarbeidspartnere, delta i felles utviklingsinitiativ og skape forretningsmuligheter.

Nytteverdien av et klyngemedlemskap kan blant annet være

  • møteplasser og koblinger til kunder, partnere, underleverandører og fagmiljøer
  • læring gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling
  • stordriftsfordeler gjennom felles utviklingsarbeid
  • økt innovasjon og utvikling gjennom konkurranse og samarbeid

Deltakelse i klyngen er organisert gjennom medlemskap i foreningen Renewable Energy Cluster (RENERGY). Deltakelsen er finansiert gjennom en medlemskontingent som beregnes ut fra antall ansatte i virksomheten.

Ta gjerne kontakt med klyngeteamet for mer informasjon om medlemskap i klyngen.