Kommersialisering og kapital

Å gå fra tradisjonelle fossile drivstoff til utslippsfrie og fornybare energiløsninger er kostbart. Nye teknologier og kommersielle løsninger må utvikles og testes før de kan kommersialiseres. For å akselerere utviklingen, jobber RENERGY med å øke kunnskapen og kapitalflyten mellom energiselskaper og teknologiselskaper, samt økt tilgang til internasjonal kapital til utvikling av teknologier og systemer.

Kartlegging av behov og etablering av koblinger og samarbeid mellom energi- og teknologiselskaper bidrar til å styrke innovasjonstakten i energisektoren. Bedre tilgang til kapital gjennom EUs programmer og internasjonale investorer vil akselerere omstillingen både nasjonalt og internasjonalt, og bidra til at norske løsninger får en sterkere posisjon i globale markeder.

RENERGY arbeider blant annet med:

Utvikling av økosystem for kapital innen fornybar energi

Energisektoren trenger nye kommersielle løsninger og vekstbedrifter, og bedrifter trenger kapital for å vokse. Kapitalen finnes, men vekstbedrifter mangler ofte kompetanse om, og nettverk til, industrielle investorer. I tillegg er det unikt for energisektoren at kapitalen i hovedsak kommer fra de store energiselskapene, som ofte har begrenset markedskunnskap utover eget nærområde. RENERGY jobber med å etablere en plattform innen fornybar energi som kobler gründere og vekstbedrifter med energiselskaper og andre industrielle investorer.

Økt internasjonal kapital til teknologi- og systemutvikling

Norge har i dag dårlig utnyttelse av internasjonal kapital gjennom EU-programmer og andre industrielle investorer. Mye av dette skyldes manglende kunnskap. EU har som hensikt å bruke finansmarkedene som virkemiddel for å nå mål om nullutslipp og bærekraftig økonomi. EU-taksonomien, som er helt sentral i EUs handlingsplan for bærekraftig finans, skal gjøre det lettere for investorer og banker å finne og investere i reelt grønne og bærekraftige prosjekter. RENERGY jobber med mobilisering av slike grønne og bærekraftige prosjekter, samt etablering av partnerskap som kan finansiere og gjennomføre prosjektene.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.