Grønn luftfart Trøndelag

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 4.000.000 NOK

Kontaktperson: Ken Flydalen

+47 482 36 490

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjektpartnere

Nasjonalt Grønt Luftfartsprogram er satt opp av Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF, som svar på politiske ambisjoner om at all innenriks luftfart skal være utslippsfri innen 2040.  
Vestlandet og Lofoten har allerede startet sine satsinger på grønn luftfart, og er sentrale deltakere i Nasjonalt Grønt Luftfartsprogram. Trønderske teknologibedrifter, energiselskap, forskningsinstitusjoner og myndigheter, ønsker å etablere en tilsvarende, felles, samlende satsing i Trøndelag.  

Dette prosjektet skal posisjonere Trøndelag sitt kortbanenett som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Det må gjøres mye forberedende arbeid over flere år, både med infrastrukturen i lufthavnene og i kraftnettet, før det kan settes i gang rutetilbud innen utslippsfri sivil luftfart, eksempelvis de nye FOT- (Forpliktelse til Offentlig Tjenesteytelser) rutene som skal anskaffes 2028-2029. 

Det må bl.a. jobbes systematisk med å undersøke sammenhengene mellom ulike utslippsfrie teknologier i flyet, og hva som kreves på bakken for å muliggjøre disse teknologiene for sivil luftfart så snart flyene er tilgjengelige. Man må også analysere effektiv arealbruk med lokal strøm-/ hydrogenproduksjon på og rundt flyplassene i Trøndelag, og utrede luftbasert utslippsfri transportteknologi og drivstoff med autonome/ fjernstyrte droner.  

Kunnskap fra pågående satsinger må samles; det finnes flere enkeltsatsinger i Trøndelag som vil bidra med mye nyttig kunnskap og læring, f.eks. Green Flyway i Røros, et sterkt og ledende forsknings og utviklingsmiljø med SINTEF, NTNU og teknologibedrifter som Rolls Royce Electrical og Siemens Energy, og prosjektet skal utvikle synergier med bærekraftarbeidet på den militære flybasen på Ørlandet. Luftfartsforum (NiTR) vil også være en viktig del av prosjektet.  

Disse aktørene vil bidra aktivt i prosjektet. I tillegg må funn og resultater fra arbeidet formidles og diskuteres underveis, både med regionale parter og med nasjonalt luftfartsprogram. 

Grønn Luftfart Trøndelag er initiert av RENERGY, Renewable Energy Cluster, som er en midtnorsk næringsklynge som jobber for raskere omstilling til fornybarsamfunnet. Prosjektet skal styrke Trøndelags posisjon i omstillingen til utslippsfrie fly, og styrke Trøndelags kortbanenett som potensiell pilot for videre innføring nasjonalt i Norge, og Renergy søker Trøndelag Fylke om midler til prosjektet. 

Prosjektet understøttes også av mål i St. Meld. 10 – Bærekraftig og sikker luftfart og i St. Meld. 13 – Klimaplan for 2021-2030.  

Grønn Luftfart Trøndelag arbeider for å oppnå følgende resultater og effekter: 

  • Posisjonering for Trøndelags kortbanenettverk som lokasjon for introduksjon av utslippsfri luftfart 
  • God samhandling mellom pågående prosjekter på de enkelte regionale flyplasser i Trøndelag 
  • Beskrivelse av infrastrukturkrav på lufthavnene 
  • Tilrettelegge for oppdatering av regelverk for godkjenning å bruke ny flyteknologi 
  • Bruke Trøndelags dronekunnskap for autonom lufttransport 
  • Nye innovative samarbeidsprosjekter for raskere å kunne omstille til fremtidens løsninger og bærekraftige forretningsmodeller innen utslippsfri luftfart  
  • Økt kunnskap, økt innovasjonsevne, nye teknologier og bærekraftige løsninger for lufthavner 
  • Bedrede markedsmuligheter nasjonalt og internasjonalt, noe som skal gi økt verdiskaping og bidra til at Norge når ambisiøse klimamål. 

De viktigste samarbeidspartnerne i prosjektet er: Trøndelag fylkeskommune, SINTEF, Avinor, Luftfartstilsynet, NTNU, Tensio og Rolls Royce Electrical.

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: