Bærekraftige energisystemer

Bærekraftige energisystemer er klimanøytrale og gir effektiv energibruk ved at produksjon-, distribusjon- og bruk av energi sees i sammenheng. I tillegg reduseres både energisløsing og investeringskostnader til nett og energiproduksjon. Et bærekraftig energisystem kan bestå av kraft fra både vann, vind, sol, hydrogen, med mer, inkludert tilhørende teknologier og infrastruktur.   

Innen satsningsområdet bærekraftige energisystemer, jobber RENERGY spesielt med: 

Havner og logistikk-knutepunkt

En kritisk faktor ved norske havner og logistikk-knutepunkt er å ha nok kraft til fartøy, kjøretøy og industri. For å løse dette jobber RENERGY sammen med pilot-industriområder for å utvikle systemløsninger som kan overføres til andre havner og knutepunkt.  

Økt verdiskapning fra vannkraft

Vannkraft er regulerbar, og fungerer derfor som samfunnets «batteri» som sikrer stabil el-forsyning. For å utnytte denne ressursen på best mulig måte, bidrar RENERGY til utvikling av kunnskap og teknologi for økt lønnsomhet i vannkraftproduksjon.  

Energiløsninger for byer

Det finnes både relevant teknologi og løsninger for mer bærekraftige energiløsninger for byer. Utfordringen er å sy disse løsningene sammen, på best mulig vis. For å klare dette trenger aktørene møteplasser for å dele kunnskap, utfordringer og løsninger. RENERGY skal bidra til å skape disse møteplassene, på tvers av sektorer.

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med oss i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.