Utslippsfri teknologi fra pilot til marked

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 12.000.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

+47 958 93 289

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjektpartnere

RENERGY skal gjennom prosjektet «Utslippsfri energiteknologi fra pilot til marked» jobbe for at teknologi utviklet i Trøndelag oppnår posisjoner i etablerte og nye marked. Klyngens viktigste verktøy er (videre)utvikling av nettverk/ møteplasser med deltakere langs verdikjeder og på tvers av sektorer, åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og modne marked gjennom kunnskapsutvikling. Prosjektet har et totalbudsjett på tolv millioner kroner.

RENERGY jobber ut fra en sju-delt innovasjonsprosess:

1) Nettverksbygging, 2) Strategisk avklaring, 3) Prosjektutvikling, 4) Demonstrasjon og pilotering, 4) Markedsintroduksjon, 6) Markedsmodning og 7) Etablert marked (Se Figur 2 i vedlegg 1).

Gjennom prosjektet skal klyngen følge bedriftenes utviklingsløp og innovasjon, to trinn opp mot aktiviteter som løfter prosjekter fra demonstrasjon og pilotering til markedsintroduksjon og markedsmodning. Prosjektet er inndelt i fire arbeidspakker: AP1 Styrket tversektorielt samarbeid og regulatorisk modning, AP2 Internasjonale markeder, AP3 Styrket kompetanse innen utslippsfri energiteknologi, AP4 Koordinering og formidling.

AP1 Styrket tversektorielt samarbeid og regulatorisk modning:

Det grønne skiftet krever nye utviklingsprosesser og bedre samhandling på tvers av sektorer. Fra tradisjonelle innovasjonsprosesser hvor fokuset har vært på teknologisk modenhet, Technology Readiness Level (TRL), er det nå flere aspekter som påvirker hvorvidt nye teknologiske løsninger kan introduseres og skaleres i markedet. En teknologi kan nå høyeste nivå på TRL-skalaen, men markedsinngangen påvirkes og bremses av manglende samarbeid med andre utviklingsløp, manglende regulatoriske prosesser eller insentiver, eller manglende markedstilgang. Dermed må man parallelt som teknologien utvikles også jobbe med og vurdere teknologien opp mot regulatorisk modenhet, Regulatory Readiness Level (RRL), og markedets modenhet, Market Readiness Level (MRL).

For å tidlig løsne regulatoriske flaskehalser i teknologiutviklingen skal prosjektet «Utslippsfri energiteknologi fra pilot til marked» identifisere og fasilitere nye, og utvikle etablerte, møteplasser og nettverk gjennom å inkludere sentrale aktører fra hele verdikjeden og på tvers av sektorer. Dette skal sikre bedre og mer langsiktig tversektorielt samarbeid i Trøndelag og raske vei fra idé til pilot og videre marked.

AP2 Internasjonale markeder

Norge har finansiert flere store innovasjonsprosjekter fram til pilotering og demonstrering. Utfordringen er at aktørene mangler støtte til å ta løsningene videre etter prosjektets slutt, for å modne teknologien og gjøre den attraktiv og konkurransedyktig for et internasjonalt marked. Mye av nullutslippsteknologien som utvikles i Trøndelag er verdensledende, og internasjonale aktører viser stor interesse for løsningene og det trønderske markedet. Utfordringene er å håndtere denne interessen og finne muligheter for tilrettelegging og finansiering av samarbeid og piloteringer i nye markeder, samt en internasjonal markedsintroduksjon.

Flere norske FoU-aktører sitter i sentrale roller i europeiske partnerskapene og nettverk, mens norsk næringsliv, særlig i SMB-segmentet, ikke har kapasitet til å prioritere deltakelse. Gjennom koordinert deltakelse i prosjektet får næringslivet tilgang til tidlig informasjon, bakgrunn for utlysningene gjennom rammeprogrammet, økt påvirkningskraft i policyutvikling og påvirkning i utforming av utlysningene. Partnerskap fungerer også som en inngangsbillett til de beste konsortiene.

Horisont Europa (HEU) er verdens største program for forskning og innovasjon, og har finansielle støtteordninger som treffer hele innovasjonsprosessen, fra idé til marked. Gjennom deltakelse i EUfinansierte prosjekter vil aktørene få testet teknologien i flere markeder, de får tilgang til kunnskap og erfaringer fra de beste internasjonale aktørene og knytter partnerskap og potensielle kunderelasjoner internasjonalt. I tillegg kan aktørene finne nye anvendelser av teknologien i internasjonale markeder og andre sektorer.

Prosjektet skal drive EU-rådgivning for å modne bedrifter for internasjonal aktivitet, koble internasjonale aktører med interesse i relevant midt-norsk næringsliv, koordinere deltakelse på relevante konferanser og deltakelse i relevante internasjonale nettverk og partnerskap, mobilisere for deltakelse i EU-prosjekter og formidle internasjonale muligheter for klyngens medlemmer. Langsiktig vil dette føre til internasjonal markedsintroduksjon, økt kundegrunnlag, sterkere internasjonale partnerskap, tilgang til informasjon og påvirkningskraft, økt attraktivitet og synlighet for trøndersk næringsliv og Trøndelag som marked.

AP3 Styrket kompetanse innen utslippsfri energiteknologi

Tilstrekkelig og rett kompetanse i alle ledd av verdikjeden er avgjørende for at utslippsfri energiteknologi skal driftes effektivt og skape verdi. Kommersialisering av utslippsfri energiløsninger krever ofte utvikling av teknologi i en sektor, mens løsningen skal tilpasses, integreres og tas i bruk i en annen. Et eksempel er utvikling av nye løsninger for grønn transport hvor energisektoren utvikler nye energibærere mens transportsektoren må omstilles for å ta disse i bruk. Skal prosjekter i pilotfase kunne oppnå skalering og vekst må kompetansegap identifiseres og kompetansetiltak igangsettes. Myndigheter må ha innsikt i utviklingen av utslippsfri energiteknologi, kunder og forbrukere må ha rett kunnskap for å ta i bruk nye løsninger og investorer må sikres tilstrekkelig kompetanse for å vurdere teknologien og markedet den fungerer i.

Prosjektet skal identifisere kompetansegap innen utslippsfri energiteknologi, igangsette tiltak for ny kompetanseutvikling i form av kurs, workshops og seminarer, og koble aktører for kompetansedeling gjennom større arrangement eller direkte kobling av bedrifter.

AP4 Koordinering og formidling

Formidling og kommunikasjon er særlig viktig for å sikre fremdrift i prosjektet og effektene prosjektet ønsker å gi langsiktig; modne markedet og berede grunnen for investeringsbeslutninger. Prosjektet skal sikre formidling til riktige målgrupper og at kunnskapen som utvikles tas i bruk. Arbeidspakken skal ivareta prosjektledelse, prosjektkoordinering, samfunnskontakt, kommunikasjon, formidling og markedsmodning, nasjonalt og internasjonalt.

Viktige målgrupper for kommunikasjon: 1. Oppdragsgiver, prosjektpartnere, samarbeidspartnere. 2. Personer/ organisasjoner, inkludert prosjektpartnerne selv, som er berørt av prosjektet, nisje- og fagmedier. 3. Aktører utenfor prosjektets interne miljø, inkludert den brede offentligheten.

Prosjektet skal sikre at kunnskap og erfaringer blir anerkjent/ brukt som kunnskapsgrunnlag for andre aktører, og bidrar til raskere kommersialisering av utslippsfri energiteknologi. Prosjektet skal sørge for synlighet rundt aktiviteter og initiativer, nye partnerskap og deltakere i klyngens aktiviteter, samt utnyttelse av relevante virkemidler nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: