Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde

Energiproduksjon, Hydrogen, Mobilitet

Prosjektets overordnede mål for utviklingen av Kråkøya kysthavn og næringsområde er å skape Norges første klimanøytrale næringsområde. Dette er et ambisiøst mål, men det er trolig også et nødvendig mål for å være relevant og konkurransedyktig i fremtiden.

Forprosjektet har som ambisjon å identifisere viktige muligheter og temaer som bør utredes videre. Målet er å kartlegge behov og stake ut en kurs slik at Kråkøya kan utvikles videre i ønsket retning.

Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over 6 milliarder kroner. Nærøysund kommune og Kråkøya kysthavn vil gjennomføre store utviklinger de neste årene. Nye løsninger for logistikk, og ikke minst forsyning av utslippsfritt drivstoff til maritim transport, vil gi nye utfordringer for plan- og arealprosesser.

Svært mange kommuner i Trøndelag vil i tiden frem mot 2030 stå overfor liknende utfordringer. Målet med dette prosjektet er å hjelpe politikere og areal- og transportplanleggere i hele fylket til å gjøre klimavennlige, kostnadseffektive og fremtidsrettede valg gjennom å identifisere og belyse muligheter, utarbeide scenarier samt tallfeste areal- og investeringsbehov. 

Prosjektdeltakere

  • Namdalskysten Næringsforening (Prosjekteier) 
  • RENERGY (Prosjektleder)  
  • Nord‐Trøndelag Havn
  • Rørvik IKS
  • NTE
  • Trønderenergi
  • Sweco
  • Nærøysund kommune
  • Trøndelag Fylkeskommune  

Prosjektet er finansiert av Nærøysund kommune, Trøndelag fylkeskommune samt egeninnsats fra prosjektdeltakerne.

Bakgrunn

Kråkøya kysthavn og næringsområde ligger i Nærøysund kommune i Trøndelag. Kråkøya kysthavn ble åpnet mai 2018. Det foreligger omfattende planer og ambisjoner om videre utvidelse av Kråkøya kysthavn og næringsområde, hvor man både sikter mot betydelige økninger i dagens aktivitet og nyetableringer.

Den omfattende havbruks- og fiskeriaktiviteten i Nærøysund skaper store mengder gods som skal fraktes ut av kommunen. Et viktig mål med havneutviklingen er derfor å bidra til å flytte gods fra vei til sjø. Et annet viktig mål med havneutviklingen er å legge til rette for næringsutvikling som støtter opp under en fremtidsrettet havbruksnæring. Dette omfatter både oppbygging av servicefasiliteter og tilgjengeliggjøring av alternativer til fossil energi som muliggjør reduserte utslipp. 

Overgang fra fossil til fornybar energi i transportsektoren krever helt ny infrastruktur på knutepunkt fra kyst til fjell. Å planlegge for klimavennlig utvikling er en krevende øvelse. Den teknologiske utviklingen går fort, og det er vanskelig å spå «morgendagens vinnere». Det er verken ønskelig å båndlegge store arealer i påvente av «det som kanskje kommer» eller å satse og bli sittende igjen med «morgendagens teknologi». Men samtidig kan man også risikere å tape ved å ikke gjøre noe. Tilgjengelighet til klimavennlig infrastruktur blir et stadig sterkere konkurransefortrinn både for eksisterende virksomheter og ikke minst som trekkplaster for nyetableringer. 

Nærøysund kommune har en næringsstruktur som er typisk for kommuner på Trøndelagskysten. Næringslivet domineres av aktører innen havbruk og andre maritime næringer, som står for betydelig verdiskapning, men også store kliamagassutslipp. Å få belyst hvilke markedsmuligheter som finnes for ikke-fossile energikilder innenfor disse næringene, hvordan markedet kan forventes å utvikles, hvilke muligheter kommunen og andre aktører har til å virke som pådriver for utviklingen, samt hvilke planavklaringer og tillatelser som kreves for å realisere anlegg, vil derfor være av stor verdi for kommuner langs hele Trøndelagskysten. 

Kontaktperson

Thomas Bjørdal

Prosjektleder

958 93 289

Del prosjekt: