Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde

Status:

Prosjekteier: Namdalskysten Næringsforening

Budsjett: 1.200.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

thomas@renergycluster.no

+47 958 93 289

Kråkøya kysthavn og næringsområde skal utvikles til Norges første klimanøytrale næringsområde.

Kråkøya kysthavn og næringsområde skal utvikles til Norges første klimanøytrale næringsområde.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Næringslivet i Nærøysund kommune er representativt for de fleste trønderske kystkommuner; Det domineres av maritime aktører som står for en betydelig andel av kommunens verdiskapning, men også store klimagassutslipp. Som landets største havbruks- og fiskerikommune med en sjømatnæring omsetter for over 6 milliarder kroner årlig, bidrar kommunen med store godsvolum som i dag transporteres på vei ut til markedet. 

Det er omfattende planer om utvidelse av Kråkøya kysthavn og næringsområde de neste årene. Havneutviklingen skal bidra til å flytte gods fra vei til sjø, tilrettelegge for fremtidsrettet utvikling av havbruksnæringen og redusere utslipp. Dette omfatter både oppbygging av servicefasiliteter og alternativ energiforsyning.  Nye logistikkløsninger og forsyning av utslippsfritt drivstoff til maritim transport vil samtidig gi nye utfordringer for lokale plan- og arealprosesser.  

Tilgjengelig, bærekraftig infrastruktur blir et stadig sterkere konkurransefortrinn for å tiltrekke og holde på maritime bedrifter. Men å gå fra fossil til fornybar energi krever nye forsyningsløsninger det kan være krevende å planlegge for. Den teknologiske utviklingen går fort, og det er vanskelig å spå «morgendagens vinnere» blant de ulike energiløsningene som utvikles. Man kan ikke båndlegge store arealer i påvente av «det som kanskje kommer», eller risikere å ende med «gårsdagens teknologi». Samtidig kan man tape konkurransen om næringslivet ved å ikke gjøre noe.  

Flere kystkommuner i Trøndelag står overfor tilsvarende utfordringer når de skal oppfylle klimamålene fram mot 2030. Dette forprosjektet skal belyse muligheter og utviklingstrekk i det maritime markedet for ikke-fossile energikilder, ulike aktørers rolle som pådriver for bærekraftig næringsutvikling, samt hvilke planavklaringer og tillatelser som kreves for å realisere forsyningsanlegg og nødvendig infrastruktur. Målet er å hjelpe politikere, areal- og transportplanleggere i hele Trøndelag med å gjøre klimavennlige, kostnadseffektive og fremtidsrettede valg når klimanøytrale næringsarealer skal utvikles.    

Mer informasjon


Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde​

Forprosjektrapport

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: