Verdi i vind

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 3.600.000 NOK

Kontaktperson: Ole Svendgård

+47 913 83 159

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Hovedmålet for prosjektet Verdi i Vind er at vindkraft i Trøndelag gir kompetanseoppbygging, næringsutvikling og sysselsetting.

Trøndelag er Norges største og mest aktive vindkraftregion. I tillegg til å ha lang historie fra den første vindturbinen i 1986 så er i dag 40% av all Norsk vindkraft i Trøndelag.

Ved inngangen til 2019 er det bygd eller besluttet bygd 3952 MW vindkraft i Norge. Dette vil gi en årlig strømproduksjon på 12,8 TWh og utgjøre ca 8% av strømproduksjonen i Norge. 1570MW (40%) av dette er i Trøndelag. I tillegg til produksjon av fornybar energi kan vindkraft bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping fra drift og vedlikehold av vindparker.

Prosjektet vil

  • bidra til leveranser og verdiskaping ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører
  • stimulere innovasjon og forretningsutvikling
  • styrke kompetansebasen og stimulere til tilflytting, sysselsetting og bosetting
  • styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom RENERGY, Windcluster Norway og Åfjord Utvikling. Prosjektet har finansiering fra Trøndelag fylke og Fosen Regionråd. Prosjektperioden er fra mai 2019 til desember 2020.

Mer informasjon

Halvårsrapport | 2020

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: