Trondheim Havn som energihub

Status:

Prosjekteier: Trondheim Havn

Budsjett: 300.000 NOK

Kontaktperson: Olav Rygvold

+47 920 85 743

Gjennom prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal havnas framtidige rolle i å forsyne transportsektoren med null- og lavutslippsenergi utredes.

Gjennom prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal havnas framtidige rolle i å forsyne transportsektoren med null- og lavutslippsenergi utredes.

Prosjektpartnere

Havnene er knutepunkt for sjø- og landtransport, og vil få en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Krav om nullutslipp på vei- og sjøtransport og elektrifisering av fartøy utfordrer kapasiteten på dagens strømnett. Samtidig er dagens distribusjonsnettverk for drivstoff i endring, og havnene kan få nye oppgaver knyttet til forsyning av fornybare drivstoff.  

Trondheim Havn står overfor store endringer i årene som kommer. Sentrale havneområder skal omdannes til by- og boligformål, og gjenværende bynære havneområder må effektiviseres og tilrettelegges for nye energiformer til sjø- og landtransport.  

Prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal utrede havnas rolle som forsyningsknutepunkt for utslippsfri maritim transport, og utvikle helhetlige energinettverk på Brattøra i Trondheim, inkludert landstrøm. Energiforsyningen til fremtidens nullutslippshavn sees i sammenheng med forsyningssikkerheten til nye og etablerte bydeler. Kommersiell nytenkning knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av energisystemet skal legge til rette for økonomisk bærekraftige løsninger. 

Prosjekteier er Trondheim Havn, mens RENERGY deltar med prosjektstøtte. Øvrige partnere er Tensio, Statkraft Varme, TrønderEnergi, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 

Mer informasjon

– Nå er første steg tatt

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: