Trondheim Havn som energihub

Status:

Prosjekteier: Trondheim Havn

Budsjett: 300.000 NOK

Kontaktperson: Olav Rygvold

olav@renergycluster.no

+47 920 85 743

Gjennom prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal havnas framtidige rolle i å forsyne transportsektoren med null- og lavutslippsenergi utredes.

Gjennom prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal havnas framtidige rolle i å forsyne transportsektoren med null- og lavutslippsenergi utredes.

Prosjektpartnere

Havnene er knutepunkt for sjø- og landtransport, og vil få en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Krav om nullutslipp på vei- og sjøtransport og elektrifisering av fartøy utfordrer kapasiteten på dagens strømnett. Samtidig er dagens distribusjonsnettverk for drivstoff i endring, og havnene kan få nye oppgaver knyttet til forsyning av fornybare drivstoff.  

Trondheim Havn står overfor store endringer i årene som kommer. Sentrale havneområder skal omdannes til by- og boligformål, og gjenværende bynære havneområder må effektiviseres og tilrettelegges for nye energiformer til sjø- og landtransport.  

Prosjektet «Trondheim Havn som energi hub» skal utrede havnas rolle som forsyningsknutepunkt for utslippsfri maritim transport, og utvikle helhetlige energinettverk på Brattøra i Trondheim, inkludert landstrøm. Energiforsyningen til fremtidens nullutslippshavn sees i sammenheng med forsyningssikkerheten til nye og etablerte bydeler. Kommersiell nytenkning knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av energisystemet skal legge til rette for økonomisk bærekraftige løsninger. 

Prosjekteier er Trondheim Havn, mens RENERGY deltar med prosjektstøtte. Øvrige partnere er Tensio, Statkraft Varme, TrønderEnergi, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 

Mer informasjon

– Nå er første steg tatt

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Del prosjekt: