ZeroKyst: Utslippsfri drift av fiske- og nyttefartøyer

Status:

Prosjekteier: Selfa Arctic

Budsjett: 210.000.000 NOK

Kontaktperson: Olav Rygvold

olav@renergycluster.no

+47 920 85 743

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Med støtte fra Grønn Plattform, skal Zero-kyst skape et raskt teknologiskifte for alle fartøystyper i sjømatnæring i nasjonale og internasjonale marked, gjennom å demonstrere skalerbare nullutslippsløsninger for hydrogen-elektrisk fremdrift. I tillegg skal prosjektet utvikle kompetanse som kan muliggjøre omstillingen til nullutslipp. 

ZeroKyst skal

  • Utvikle en konkurransedyktig hybrid drivlinje for fiske- og nyttefartøyflåten – Hybrid Z. Drivlinjen skal baseres på hydrogen og batterielektrisk løsning, og være egnet for både nybygg og ombygging av fartøy med fossile drivlinjer. 
  • Demonstrere fullskala, operativt pilotfartøy med Hybrid Z, samt vise at fremdriftssystemet er både teknisk mulig og økonomisk fordelaktig. 
  • Utvikle en skalert løsning for nærforsyning av hydrogen og elektrisitet som drivstoff til fremdriftssystemet Hybrid Z, samt en pilotinstallasjon. 
  • Legge opp en samordnet produksjon/distribusjon av strøm og hydrogen for fartøysegmentet i en avgrenset region. 

Stort markedspotensial

Den norske fiskeflåten består av ca. 5400 fartøyer med et samlet utslipp av klimagasser på 900.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Med hydrogen-elektrisk drivlinje (Hybrid Z) vil klimagassutslippene fra fartøyene reduseres med 100 prosent.  

Rundt 5000 norske fiskefartøy kan i dag bygges om og benytte Hybrid Z-systemet. Markedspotensialet internasjonalt er enda større. 

Hybrid Z krever samtidig infrastruktur for både landstrøm, produksjon og distribusjon av hydrogen (H2). Å produsere H2 er energikrevende og utfordrer effektbalansen i svake strømnett. Det er derfor også nødvendig å utvikle ny kunnskap om hvordan produksjon av H2 kan inngå i det regionale strømnettet.   

Prosjektet involverer aktører fra hele verdikjeden, og skal identifisere og utvikle teknologier med stort markedspotensial i Norge og i Europa. Prosjektet vil bidra til rask forretningsutvikling fra forskning til marked. I tillegg er det behov for omfattende forskning knyttet til brenselceller i maritim bruk, systemintegrasjon, oppbygging av hydrogen-produksjon og infrastruktur. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: