Pilot-E: Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk

Status:

Prosjekteier: Moen Gruppen

Budsjett: 63.000.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

+47 958 93 289

Prosjektet "Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk" skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen og etablere en komplett infrastruktur for produksjon og fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. 

Prosjektet "Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk" skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen og etablere en komplett infrastruktur for produksjon og fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. 

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Prosjektkonsortiet består av industriaktører fra hele verdikjeden for hydrogen – fra produsent til sluttbruker. Prosjektet skal bidra til å redusere kostnader i alle produksjons- og distribusjonsledd, fra hydrogen til fartøy, slik at kunne blir et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til diesel.

Prosjektet har mottatt støtte på 28 millioner kroner fra ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet gjennom Pilot E – ordningen, og består av to deler:  

 1. Arbeidsbåt: Utvikling og realisering av hydrogenelektrisk arbeidsbåt. 
 2. Landanlegg: Utvikling og realisering av en helhetlig fleksibel og modulær løsning for produksjon, lagring og distribusjon/bunkring av grønt hydrogen, som muliggjør en lavest mulig hydrogenpris levert om bord til skip. 

Prosjektet startet som et initiativ fra fornybarklyngen RENERGY, og skiller seg fra tidligere og pågående forsknings- og demonstrasjonsprosjekt ved at utviklingen i hovedsak vil være drevet av industriaktører som er innstilt på å utvikle og ta i bruk kommersielle hydrogenløsninger i hele verdikjeden:  

 • Moen Gruppen er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund. Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin.  
 • NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel.  
 • Oppdrettsselskapet Midtnorsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet, og blir et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy.  
 • SINTEF leder forskningsarbeidet i prosjektet.  

I tillegg til prosjektpartnerne, deltar også flere andre aktører: 

 • Gexcon 
 • NEL 
 • Hexagon 
 • ZEM 
 • Marin Design 

Betydelig markedspotensial 

Det er ventet at hydrogen vil bli en viktig nullutslippsløsning for maritim sektor, og et stort fremtidig marked nasjonalt og internasjonalt. Norges rederiforbund har som mål at den norske flåten innen 2030 skal redusere sine klimautslipp med 50 % per transporterte enhet, og at norske rederier kun kan bestille skip basert på nullutslippsteknologi innen samme år.  Innen 2050 skal den norske flåten være karbonnøytral.  

For sjønasjonen Norge vil avkarboniseringen av maritim næring gi store muligheter, og prosjektet som nå starter er et stort steg på vei mot nullutslipp. Det er anslått at markedet for lokalitets- og servicefartøyer i den norske oppdrettsnæringen er om lag 900 fartøy i dag, men løsningene som prosjektet skal utvikle er skalerbare, og ikke begrenset til én næring. Kunnskap utviklet gjennom prosjektet blir direkte overførbar til andre fartøysegment der Norge allerede er langt fremme i utviklingen; ferger, kystruten, hurtigbåter, fiskebåter, havbruksbåter, supply- og godsskip i nærskipsfart.  

Maritim hydrogenteknologi har til nå kun blitt demonstrert i et prosjekt internasjonalt kjent, men aldri i en helhetlig verdikjede slik dette prosjektet omfatter. Norge, og prosjektpartnerne, vil derfor kunne bli internasjonalt ledende innen teknologi- og systemleveranse og salg av hydrogen for maritime formål. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: