Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk

Energiproduksjon, Energisystemer, Hydrogen, Mobilitet

Prosjektet «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk» skal utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen, samt en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff. 

Et konsortium bestående av industriaktører fra hele verdikjeden for hydrogen – fra produsent til sluttbruker – skal gjennom et nytt prosjekt utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen. I tillegg skal det utvikles en helhetlig løsning med tilhørende infrastruktur for rimeligst mulig produksjon og forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. Gjennom kostnadsreduksjon i alle produksjons- og distribusjonsledd, fra hydrogen til fartøy, vil hydrogen kunne bli et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til diesel.

ENOVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har tildelt prosjektet i overkant av 28 millioner kroner gjennom Pilot-E-ordningen.

Prosjektet har to hoveddeler:

 1. Arbeidsbåt: Utvikling og realisering av hydrogenelektrisk arbeidsbåt.
 2. Landanlegg: Utvikling og realisering av en helhetlig fleksibel og modulær løsning for produksjon, lagring og distribusjon/bunkring av grønt hydrogen, som muliggjør en lavest mulig hydrogenpris levert om bord til skip.

Prosjektet skiller seg fra tidligere og pågående forsknings- og demonstrasjonsprosjekt ved at utviklingen i hovedsak vil være drevet av industriaktører som er innstilt på å utvikle og ta i bruk produkter og løsninger for kommersiell drift langs hele verdikjeden.

Det er Moen Gruppen som er prosjekteier, og skal bygge fartøyet på Moen Verft i Nærøysund. Utvikling og skipsdesign gjennomføres av Moen Marin. NTE og H2 Marine skal utvikle en skalerbar løsning for produksjon og forsyning av hydrogen som utslippsfritt og konkurransedyktig alternativ til diesel. SINTEF leder forskningsarbeidet i prosjektet, som startet som et initiativ fra fornybarklyngen RENERGY. Oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk skal kjøpe og operere det nye fartøyet. De blir etter all sannsynlighet et av de første private selskapene i verden som tar i bruk hydrogenfartøy. 

Prosjektpartnerne:

 • Moen Verft
 • Midt-Norsk Havbruk
 • Moen Marin
 • H2 Marine
 • NTE Energi AS
 • RENERGY – Renewable Energy Cluster
 • SINTEF

Prosjektdeltakere:

 • Gexcon
 • NEL
 • Hexagon
 • ZEM
 • Marin Design

Betydelig markedspotensial

Produksjon av hydrogen forventes å bli et stort fremtidig marked nasjonalt og internasjonalt, og en viktig nullutslippsløsning for maritim sektor. Norges rederiforbund har som mål at 50 % av flåten skal ha nullutslipp innen 2030, og være karbonnøytral innen 2050. For sjønasjonen Norge vil avkarboniseringen av maritim næring gi store muligheter, og prosjektet som nå starter opp er et stort steg i riktig retning.

Kunnskap utviklet gjennom prosjektet vil være direkte overførbar til andre fartøysegment. I første omgang vil nærskipstransport være de områdene hvor det er mulig å gå over til nullutslipp; ferger, Kystruten, hurtigbåter, fiskebåter, havbruksbåter, supply- og godsskip. Innenfor flere av disse fartøytypene er Norge langt fremme i utviklingen av nullutslippsfartøy. Maritim hydrogenteknologi har til nå kun vært demonstrert i et prosjekter verden over, og aldri i en helhetlig verdikjede som dette prosjektet omfatter. Prosjektpartnerne, og Norge, vil derfor kunne bli internasjonalt ledende innen teknologi- og systemleveranse og salg av hydrogen for maritime formål.

Det anslås at markedet for lokalitets- og servicefartøyer i den norske oppdrettsnæringen i dag er om lag 900 fartøy. Løsningene som prosjektet skal utvikle er dog ikke begrenset til bare én næring, men er skalerbar og vil muliggjøre utslippsfri maritim transport rettet mot flere operasjonelle behov i både nasjonale og internasjonale markeder.

Kontaktperson

Thomas Bjørdal

Prosjektleder, RENERGY

958 93 289

Del prosjekt: