Energi i havbruk

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 2.640.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

thomas@renergycluster.no

+47 958 93 289

«Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

«Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Havbrukssektoren er viktig i Norge og har et stort antall lokasjoner og fartøy langs kysten. Det er et potensial for nye energiløsninger som reduserer dieselbruk og klimautslipp i næringen, samt gir øvrige effekter som bedre arbeidsmiljø. Elektrifisering er det dominerende alternativet. Omkring halvparten av lokasjonene har strøm fra land og det utvikles batterihybrider og elektriske fartøy. Vi tror imidlertid at det er behov for bedre kunnskapsgrunnlag om energibruken og bedre systemløsninger for energiforsyning, og arbeider i derfor i fellesskap med våre partnere for nye energiløsninger innen havbruk.

Prosjektet har to deler:

  • Første del omfatter systematisering av kunnskap, erfaringer og anbefalinger innen energiledelse og gjøre dette tilgjengelig for næringen.
  • Andre del skal utvikle nye forretningsmodeller og tekniske løsninger for fornybar energiforsyning til anlegg som i dag har dieseldrift.

Det er barrierer som bremser endring. I tillegg til tekniske og økonomiske forhold er det også spørsmål om kunnskapsgrunnlag, strukturer og systemoptimalisering. Et overordnet arbeid over tid basert på systemperspektiv og involvering av aktører med ulike roller i verdikjeden kan bidra videre til å identifisere muligheter og iverksette tiltak for å redusere barrierer og legger til rette for implementering av nye løsninger.

Tidligere arbeid

Forprosjekt «Energi i havbruk» ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren. Midt-Norge har sterke næringsklynger innen teknolog for havbruk, og innen fornybar energi. Klyngene NCE Aquatech Cluster og RENERGY tok i fellesskap initiativ for å se på status og utvikling for energisystemer innen havbruk. Formålet med forprosjektet var å:

  • Involvere relevante aktører: Oppdrettsselskaper, teknologileverandører, energiselskaper, forskningsmiljøer, offentlige aktører.
  • Få bedre kunnskap og status for energisystemer innen havbruk: Herunder energikartlegging / systematisering av energidata ved NTNU.
  • Bekrefte eller avkrefte interesse og potensial for videre arbeid med aktuelle tema og problemstillinger: Landstrøm, hybridanlegg, energistyring på flåte, nye energiformer, drivstoff på fartøy, energiforsyning til landanlegg osv.
  • Vurdere behov og interesse for videreføring av arbeidet i hovedprosjekt: Herunder behov for verifisering av teknologi, aktuelle FoU-prosjekter o.s.v.

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

NCE Aquatech Cluster

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal blant annet kartlegge nett, energibehov, effekttilgang, driftsmønster for ulike fartøy, og anlegg knyttet til både sjøbasert og landbasert oppdrett. I tillegg skal prosjektet kartlegge kaier og havner med tanke på tilgjengelighet og bruk.

Prosjekteier:

Selfa Arctic

Budsjett:

210.000.000 NOK

Prosjektet ZeroKyst skal utvikle en konkurransedyktig, utslippsfri verdikjede for mindre hydrogen-elektriske fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

300.000 NOK

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Del prosjekt: