Energi i havbruk

Energiproduksjon, Energisystemer

Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

  • Første del omfatter systematisering av kunnskap, erfaringer og anbefalinger innen energiledelse og gjøre dette tilgjengelig for næringen.
  • Andre del skal utvikle nye forretningsmodeller og tekniske løsninger for fornybar energiforsyning til anlegg som i dag har dieseldrift.

Havbrukssektoren er viktig i Norge og har et stort antall lokasjoner og fartøy langs kysten. Det er et potensial for nye energiløsninger som reduserer dieselbruk og klimautslipp i næringen, samt gir øvrige effekter som bedre arbeidsmiljø. Elektrifisering er det dominerende alternativet. Omkring halvparten av lokasjonene har strøm fra land og det utvikles batterihybrider og elektriske fartøy. Vi tror imidlertid at det er behov for bedre kunnskapsgrunnlag om energibruken og bedre systemløsninger for energiforsyning, og arbeider i derfor i fellesskap med våre partnere for nye energiløsninger innen havbruk.

Sentrale partnere i prosjektet er

Prosjektet er støttet av Trøndelag fylkeskommune.

Tidligere arbeid

Forprosjekt «Energi i havbruk» ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren.

Det er et potensial innen havbruksnæringen for mer effektiv energibruk og nye energisystemer som kan gi redusert energibruk og lavere klimautslipp. I dette ligger også mulighet for utvikling av nye løsninger og ny næringsutvikling. Det er barrierer som bremser endring. I tillegg til tekniske og økonomiske forhold er det også spørsmål om kunnskapsgrunnlag, strukturer og systemoptimalisering. Et overordnet arbeid over tid basert på systemperspektiv og involvering av aktører med ulike roller i verdikjeden kan bidra videre til å identifisere muligheter og iverksette tiltak for å redusere barrierer og legger til rette for implementering av nye løsninger.

Midt-Norge har sterke næringsklynger innen teknolog for havbruk, og innen fornybar energi. Klyngene NCE Aquatech Cluster og RENERGY tok i fellesskap initiativ for å se på status og utvikling for energisystemer innen havbruk. Formålet med forprosjektet var å:

  • Involvere relevante aktører: Oppdrettsselskaper, teknologileverandører, energiselskaper, forskningsmiljøer, offentlige aktører.
  • Få bedre kunnskap og status for energisystemer innen havbruk: Herunder energikartlegging / systematisering av energidata ved NTNU.
  • Bekrefte eller avkrefte interesse og potensial for videre arbeid med aktuelle tema og problemstillinger: Landstrøm, hybridanlegg, energistyring på flåte, nye energiformer, drivstoff på fartøy, energiforsyning til landanlegg osv.
  • Vurdere behov og interesse for videreføring av arbeidet i hovedprosjekt: Herunder behov for verifisering av teknologi, aktuelle FoU-prosjekter o.s.v.

Kontaktperson

Thomas Bjørdal

Prosjektleder

958 93 289

Del prosjekt: