Energi i havbruk

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 2.640.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

+47 958 93 289

«Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

«Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

Havbrukssektoren er viktig i Norge og har et stort antall lokasjoner og fartøy langs kysten. Det er et potensial for nye energiløsninger som reduserer dieselbruk og klimautslipp i næringen, samt gir øvrige effekter som bedre arbeidsmiljø. Elektrifisering er det dominerende alternativet. Omkring halvparten av lokasjonene har strøm fra land og det utvikles batterihybrider og elektriske fartøy. Vi tror imidlertid at det er behov for bedre kunnskapsgrunnlag om energibruken og bedre systemløsninger for energiforsyning, og arbeider i derfor i fellesskap med våre partnere for nye energiløsninger innen havbruk.

Prosjektet har to deler:

  • Første del omfatter systematisering av kunnskap, erfaringer og anbefalinger innen energiledelse og gjøre dette tilgjengelig for næringen.
  • Andre del skal utvikle nye forretningsmodeller og tekniske løsninger for fornybar energiforsyning til anlegg som i dag har dieseldrift.

Det er barrierer som bremser endring. I tillegg til tekniske og økonomiske forhold er det også spørsmål om kunnskapsgrunnlag, strukturer og systemoptimalisering. Et overordnet arbeid over tid basert på systemperspektiv og involvering av aktører med ulike roller i verdikjeden kan bidra videre til å identifisere muligheter og iverksette tiltak for å redusere barrierer og legger til rette for implementering av nye løsninger.

Tidligere arbeid

Forprosjekt «Energi i havbruk» ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren. Midt-Norge har sterke næringsklynger innen teknolog for havbruk, og innen fornybar energi. Klyngene NCE Aquatech Cluster og RENERGY tok i fellesskap initiativ for å se på status og utvikling for energisystemer innen havbruk. Formålet med forprosjektet var å:

  • Involvere relevante aktører: Oppdrettsselskaper, teknologileverandører, energiselskaper, forskningsmiljøer, offentlige aktører.
  • Få bedre kunnskap og status for energisystemer innen havbruk: Herunder energikartlegging / systematisering av energidata ved NTNU.
  • Bekrefte eller avkrefte interesse og potensial for videre arbeid med aktuelle tema og problemstillinger: Landstrøm, hybridanlegg, energistyring på flåte, nye energiformer, drivstoff på fartøy, energiforsyning til landanlegg osv.
  • Vurdere behov og interesse for videreføring av arbeidet i hovedprosjekt: Herunder behov for verifisering av teknologi, aktuelle FoU-prosjekter o.s.v.

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

12.000.000 NOK

Trønderske bedrifter skal, gjennom RENERGY, ta utslippsfri innovasjon og pilotering ut i markedet. Klyngen skal videreutvikle nettverk og samarbeidsbasert innovasjon med industri og næringsliv langs verdikjeder og på tvers av sektorer. Vi skal åpne markedsmuligheter gjennom internasjonale aktiviteter og utvikle nye marked for nullutslippsteknologi gjennom kunnskapsutvikling og samarbeid.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

4.000.000 NOK

Prosjektet skal posisjonere kortbanenettet i Trøndelag som en naturlig region for introduksjon av utslippsfri, sivil luftfart, og Trøndelag fylke som en viktig deltaker i Grønt Luftfartsprogram

Prosjekteier:

Sintef

Budsjett:

5.225.000 NOK

Prosjektet skal kartlegge sjømatnæringens behov for og tilgang til energi fram mot 2040, koble dette opp mot planlagt nettutbygging og mulige alternative tiltak og energibærere, samt gjøre en samfunnsøkonomisk vurdering av om dagens regulerings- og finansieringsordninger for energitilgang er tilpasset næringens krav og behov.

Del prosjekt: