MAREN – Maritime Energy Transition Project

Status:

Prosjekteier: RENERGY

Budsjett: 10.000.000 NOK

Kontaktperson: Thomas Bjørdal

thomas@renergycluster.no

+47 958 93 289

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Prosjektpartnere

Delfinansiert av

MAREN samler deltakerne i et tverrsektorielt samarbeid for å håndtere barrierene vi står overfor i den maritime energiomstillingen.  Maritim sektor står i dag for store utslipp og vil ha et økende energibehov i årene som kommer. Omstilling fra petroleumsbasert drivstoff til utslippsfrie energibærere vil kreve nye verdikjeder som også gi ny verdiskaping.  

Stor usikkerhet knyttet til valg av drivstoff, energibærer, teknologi og manglende markedsmodenhet bidrar samtidig til å bremse tempoet på innfasing av fornybar energi og nullutslippsteknologi.  

Sentrale aktører, inkludert redere, havner, verft, teknologileverandører, energiselskaper og FoU-institusjoner, har derfor behov for mer kunnskap og flere koordinerte utviklingstiltak, for å øke takten på energiomstillingen og legge et grunnlag for ny, kommersiell aktivitet. 

Tre verktøy for energiomstilling 

Gjennom samlinger og møteplasser fremmer MAREN kunnskapsbygging, involvering i prosjekter, matchmaking og partnerskapsutvikling. Nettverket skal identifisere behov og muligheter for nye løsninger, og mobilisere industri, premissgivere og andre aktører til å utvikle teknologi, systemer og forretningsmodeller for maritim energiforsyning. 

Frem mot 2024 vil prosjektet utvikle tre konkrete verktøy for å øke tempoet på maritim grønn omstilling: 

  1. Nordisk maritimt energiprogram skal spre ny kunnskap og fremme innovasjoner innen bærekraftig maritim energi. 
  1. Nordisk strategi for maritim energiomstilling skal utvikles sammen med ledende aktører og interessenter. Strategien vil skissere hvordan nordiske kunnskapshuber skal etableres, og utvikles til konkrete innovasjonsprosjekter og samarbeid i regionen de neste årene. 
  1. Nordic Digital plattform for tverrindustriell innovasjon og samarbeid vil tilby en digital arena for å skape nye partnerskap og fungere som en prosjektgenerator i hele Norden. 

Prosjektpartnerne i MAREN representerer fem nordiske land og mer enn 500 medlemmer. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om prosjektet, våre satsingsområder og hvordan vi jobber, eller har du andre henvendelser? Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektets kontaktperson eller andre i klyngeteamet!

Prosjekter

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

Developing a complete hydrogen value chain for the maritime sector, enabling a fast-track market introduction for hydrogen vessels.

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk med mål om å fremskynde den maritime sektorens overgang fra fossile til grønne energikilder.

Pågående

Prosjekteier:

RENERGY

Budsjett:

10.000.000 NOK

The Maritime Energy Transition Project (MAREN) is a Nordic cooperation network accelerating the maritime sector’s transition from fossil to green energy sources.

Del prosjekt: