Nordisk innovasjonsnettverk for maritimt energiskifte

Publisert 25/03/2021

Gjennom MAREN-prosjektet (The Maritime Energy Transition project) er det etablert et nordisk nettverk for maritimt energiskifte. Nettverket ønsker flere deltakere inn i nettverket, og ser nå på mulighetene for nye samarbeidsprosjekter og felles initiativer i Norden og Europa.

Under forrige ukes nettverksmøte mellom RENERGY, SINTEF, VASEK (Finland), MERINOVA (Finland), SMTP / RISE (Sverige) og MARLOG (Danmark) ble det utvekslet informasjon om pågående og planlagte prosjekter og initiativer hos de ulike aktørene, samt diskutert muligheter for samarbeid og felles prosjekter i Norden og Europa. Blant temaene som ble diskutert var konkrete initiativer og utlysninger fra EU og de nordiske landene, og hvilke potensial nettverket kan se nærmere på.

– Det er flere krysningspunkter mellom deltakerne og tematikkene vi jobber med. Ved å gå inn i samarbeidsprosjekter med ulike innfallsvinkler, vil vi raskere kunne løse utfordringer enn om vi gjorde det hver for oss, sier Ole Svendgård, klyngeleder i RENERGY.

Grønne energikilder i maritim sektor, havner som energihub og overgangen mellom land og sjø er noen av områdene som nettverket samarbeider på gjennom MAREN-prosjektet. Det er RENERGY som leder prosjektet, og skal sammen med aktører fra Sverige, Finland og Danmark bidra til å akselerere overgangen til grønne energikilder i maritim sektor. I tillegg til etableringen av det nordiske nettverket skal prosjektet også utvikle nye verdikjeder og bidra til verdiskapning for nordisk næringsliv i det globale markedet.

– Nye verdikjeder er et hovedelement i overgangen til det grønne skiftet. I tillegg er det behov for å redusere kostnader og risiko. Gjennom det nordiske nettverket er det tydelig at vi på hver vår kant jobber med mange av de samme utfordringene, og at det er stort potensial for å samarbeide, sier Svendgård.

Blant temaene som RENERGY presenterte for nettverket, var «Energi som tjeneste», som klyngen også arrangerer en webinarserie på.

SINTEF-forsker Eirill Bachmann Mehammer presenterte blant annet ElMar-prosjektet innen elektrifisering av maritim transport og framtidens havner. I tillegg trakk hun fram Grønn Plattform-initiativet Havneskifte i regi av RENERGY og SINTEF, som omhandler infrastruktur for grønn energiforsyning i havner. Begge disse prosjektene er svært relevant i en europeisk sammenheng.

– Vi vil komme lengre i utviklingen gjennom å snakke med en sterkere samlet stemme som en nordisk aktør, selv om vi naturlig nok også representerer hvert vårt land, sier seniorrådgiver Andreas Bach fra det svenske forskningsinstituttet RISE.

RISE har opprettet et eget maritimt forskningssenter samt innovasjonsklyngen Swedish Maritime Technology Forum (SMTF), som blant annet jobber med sikkerhet og klassifisering for trygg installasjon av hydrogendrivlinjer i fartøy. I likhet med SINTEF og RENERGY, har også RISE prosjekter innen fremtidens digitale og grønne havner. I tillegg jobber de med hydrogeninfrastruktur langs den svenske kysten, ikke ulikt hydrogensatsingen til RENERGY, men ser også på kysttrafikk som inkluderer privatbåter. Bach var derfor svært interessert i mulighetene for å knytte de nordiske prosjektene nærmere hverandre.

– Dess mer vi kan bygge på eksisterende prosjekter, initiativer og kunnskap, jo bedre er det, sa Jan Boyesen fra den danske maritime klyngen MARLOG.

Han trakk plant annet frem deres arbeid innen Power-to-X-fuels-prosjekter (P2X) for utvikling av teknologier, løsninger og kunnskap innen grønne drivstoff for transport og industri.

– Vi ønsker flere samarbeidspartnere fra hele verdikjeden, både i og utenfor Danmark, fra små innovative teknologibedrifter, til forskere, myndigheter og store industriaktører, sa Boyesen.

Fra Finland ble det presentert flere initiativer og prosjekter som jobber for å utvikle forretningsmodeller som skal fungere på tvers av landegrensene. Lasse Pohjala fra det finske interkommunale innovasjonsselskapet VASEK og energihuben Energy Vaasa, trakk blant annet frem den pågående byggingen av den første finske power-to-x-to-power-løsningen med hydrogen. Det blir et storskala anlegg for grønn hydrogenproduksjon og lagring, samt energikonvertering gjennom elektrolyse ved lav strømpris. Målet er et modulært og skalerbart system og transisjon mot 100 % hydrogen, med store muligheter for samarbeid, kommersialisering og markedstilgang for nordiske leverandører.

– Vi jobber alle mot samme mål, og må koble ulike sektorer og energisystemer sammen for å oppnå balanse, fremfor å enkeltvis utvikle individuelle konsepter, sier Pohjala.

Del: