Forprosjekstøtte i Grønn Plattform

Publisert 17/02/2021

Over 400 bedrifter og forskningsinstitutter har søkt forprosjekt-midler fra Grønn Plattform frem til hovedutlysningen høsten 2021. RENERGY er involvert i tre av prosjektene som kom gjennom det trange nåløyet om forprosjekt-midler.

Dette er prosjektene RENERGY er involvert i:

Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner

SINTEF og RENERGY har fått midler til forprosjektet Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner. Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad om hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn Plattform.

Reduksjon av utslipp fra maritim transport vil kreve en utbygging av infrastruktur for produksjon, lagring og bunkring av grønne energibærere, som elektrisitet, hydrogen, ammoniakk, metanol og biogass. Noen tekniske løsninger finnes allerede, men hvordan et totalt system skal kunne fungere og samspille eksisterer det i dag lite kunnskap om. Her vil det bli store behov i hele verden, og det vil åpne seg store eksportmuligheter. For å redusere kostnaden til slike systemer vil det kreves:

 • Mer fleksible og skalerbare løsninger
 • Bedre kapasitetsutnyttelse gjennom effektstyring
 • Økt standardisering
 • Mer kunnskap om risiko og sikkerhet ved lokal produksjon, lagring og bunkring
 • Økt TRL for nøkkelteknologier
 • Høyere virkningsgrad på systemnivå

Zero Kyst – et omforent prosjekt for en levende kyst uten CO2-utslipp

Prosjektansvarlig er klyngemedlem SELFA ARCTIC AS. Formålet med forprosjektet er å etablere et konsortium og forberede en søknad til Grønn Plattform om hovedprosjektet «Zero Kyst» for utvikling av en hybrid hydrogen-elektrisk utslippsfri drivlinje med forsyning for drift av fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Hovedprosjektet skal utvikle drivlinjen HybridZ basert på hydrogen og batterielektrisk løsning. Hovedaktiviteter er:

 • Utvikle nullutslipps drivlinje, HybridZ
 • Bygge et pilotfartøy med HybridZ-teknologi
 • Bygge H2-infrastruktur for pilotfartøyet
 • Bygge el- og H2-infrastrukur for ZeroKyst i en region

Windbarge – Low-cost floating wind energy production

Prosjektansvarlig er klyngemedlem GFMS AS. Formålet med prosjektet er å utvikle det innovative flytende vindkonseptet WindBarge til fullskala prototypenivå. Hovedaktiviteter er:

 • Etablere et utvidet konsortium (utviklere, forskning, EPCI og operatører) for å fullføre utviklingen av det planlagte flytende fundamentet klart for demonstrasjon.
 • Fjerne risiko og optimalisere designelementene i flottør, fortøyningssystem og integrert kabeldesign.
 • Kvantifisere og verifisere muligheten for å posisjonere flottøren med økt energiproduksjon og redusert avstand mellom turbiner.
 • Kvantifisere alle kostnadsdrev i et CAPEX- og LCOE-rammeverk for å redusere risikoen for å miste kontroll over kostnader.

Utvikling og kommersialisering av WindBarge vil muliggjøre bedre utnyttelse av eksisterende bunnfaste havvindparker og sammenhengende infrastruktur, og vil kunne skape flere grønne arbeidsplasser. Windbarge-konseptet styrker utnyttelsen av offshore vindturbiner i områder med større dybde, og som har betydelige energipotensial.

Fakta om Grønn Plattform

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling. Ordningen er rettet mot samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber og legge til rette for et mer bærekraftig næringsliv. Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kr fordelt over tre år.

 • Alle grønne prosjekter innen forskning- og innovasjon, fra helt grunnleggende forskning og frem til løsninger som skal presenteres for markedet, kan søke om støtte.
 • Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova samarbeider om ordningen, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte.
 • En hovedutlysning vil finne sted før sommeren 2021. Det er ikke nødvendig å ha fått støtte til forprosjekt for å søke.
 • Les mer om Grønn Plattform på Forskningsrådet.no

Del: