Rapport: Muligheter og utfordringer innen energi i havbruk

Publisert 30/11/2022

Innføring av nye energiløsninger og fornybare energibærere i havbruksnæringen vil kunne bidra til å både redusere og optimalisere energibruken, samt kutte klimagassutslippene. Både teknologi, initiativ og lønnsomhet er til stede, og potensialet for mindre og mer effektivt energibruk er stort.

Det er konklusjonen i RENERGYs sluttrapport for prosjektet «Energi i Havbruk» som ble presentert for Trøndelag fylkeskommune og sentrale aktører innen energi- og havbruksnæringene i slutten av november.

Prosjektet, etablert i samarbeid med NCE Aquatech Cluster, er en videreføring av et forprosjekt fullført i 2019. Prosjektpartnerne i prosjektet er Enova, NTE, Fjord Maritime, SInkabergHansen, SINTEF og NTNU. Prosjektet er delfinansiert av Trøndelag fylkeskommune.

Behov for kartlegging

Kunnskapen om energibruk i havbruksnæringen er styrket de siste årene. Samtidig er sammenstillingen av kunnskapen fortsatt svært mangelfull. Det er blant annet lite kunnskap om tilgjengelig energi og effekt fra strømnettet på landsbasis. Havbruksnæringen har også store utfordringer med å få tilgang til tilstrekkelig energi for eksisterende og nye anlegg. Dette skyldes både den hurtige veksten i næringen, men også fordi utbygging av nettinfrastruktur er svært tidkrevende. 

RENERGY og NCE Aquatech Cluster har, som en forlenging av prosjektet «Energi i Havbruk», samlet aktører fra havbruks- og energisektorene for å sette opp et slikt kartleggingsprosjekt langs deler av norskekysten.

Næringslivet investerer mer

Det investeres utvilsomt mer i grønn teknologi i havbruksnæringen nå enn tidligere, fra både energi- og oppdrettsaktører. Enova-støtten utgjør også en betydelig risikoavlastning i den kostnadskrevende omstillingen fra fossil til fornybar energi.

I dag er det i hovedsak oppdrettsaktørene som tar både investering og risiko i elektrifiseringen av norsk havbruk. Selv rapporterer næringen at de helst skulle hatt energi som en tjeneste levert av profesjonelle energiaktører, fremfor at de selv må investere i teknisk utstyr og kompetanse som ikke inngår i deres kjerneforretningsvirksomhet. Havbruksnæringen ser verdien i fornybar energi. I tillegg til å redusere klimagassutslippene, oppleves det grønne skiftet som styrkende for deres konkurransefortrinn i et marked som blir stadig mer miljøbevisst.

Strategiske anbefalinger

Havbruksnæringen er desentralisert, og oppdrettslokasjoner ligger ofte i eksponerte områder langt fra annen infrastruktur. På mange av lokasjonene er det derfor en stor utfordring å gå over fra veletablert og forutsigbar dieseldrift til helt nye energiløsninger basert på fornybar energi. I tillegg er sikker tilgang på energi helt kritisk for havbruksnæringen, både av biologiske og økonomiske hensyn.

Skal vi få flere oppdrettsanlegg over på fornybar energi, er det derfor helt nødvendig med nye energiløsninger på havbruksnæringens premisser. Samtidig må det utvikles teknologi- og systemløsninger som reduserer effektbehov og energibruk. Det er også behov for flere demo- og pilotprosjekter som reduserer strukturelle barrierer og utløse potensialer for optimalisering og bedret lønnsomhet i nye nullutslippsløsninger.

For å akselerere utviklingen til et nødvendig tempo, anbefales det derfor i rapporten at det satses strategisk på følgende områder:

Del: