Skal gjøre havbruk mer energieffektivt

Publisert 15/04/2020

Elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende, blant annet fordi det ofte er lagt opp til at oppdrettselskapene får levert en teknisk løsning som kan være både komplisert og ressurskrevende. Det er også oppdretterne som må ta investeringene og risiko knyttet til overgangen til fornybar energi.

Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal arbeide for mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp gjennom å utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen.

Første del av prosjektet omfatter systematisering av kunnskap, erfaringer og anbefalinger innen energiledelse, og gjøre dette tilgjengelig for næringen. Andre del av prosjektet skal utvikle nye forretningsmodeller og tekniske løsninger for fornybar energiforsyning til anlegg som i dag har dieseldrift.

Bakgrunnen for hovedprosjektet er et forprosjekt i initiert av Fornybarklyngen, med en rekke aktører fra energibransjen, havbruksnæringen og forskningsmiljø. Forprosjektet har resultert i flere tilknyttede forskningsprosjekter, samt tett dialog mellom energi- og havbruksaktører med mål om å skape nye løsninger basert på havbruksnæringens behov.

Sentrale partnere i prosjektet er NCE Aquatech Cluster, NTNU, SINTEF, SinkabergHansen, Enova og NTE, med støtte fra Trøndelag fylkeskommune. Les mer på prosjektsiden til «Energi i Havbruk».

Samarbeid mellom SinkabergHansen og NTE

SinkabergHansen og NTE har nylig inngått et samarbeid for å utvikle tjenester som skal bidra til en grønnere og mer energieffektiv havbruksnæring. NTE ønsker å forenkle elektrifiseringen av havbruksanlegg ved å ta ansvar for hele prosessen, noe som innebærer å prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen. For SinkabergHansen betyr dette en mer forutsigbar løsning med en avtalt pris pr. Kilowattime. Installasjonene vil kunne gi strøm direkte og lade opp batterier.

– Denne forretningsmodellen, der energi skal leveres som en tjeneste, skal SinkabergHansen og NTE samarbeide om å utvikle. Dette skal gjøre det enklere for oppdrettsselskaper å ta del i det grønne skiftet og øke takten fra fossil til nullutslippsløsninger, sier Jakob Krogsrud som er prosjektleder i NTE Energitjenester, til avisa Ytringen.

Dialogmøte: Fra venstre: Hallgeir Pedersen, Ragnar Sæternes, Vidar Fjær og John-Ove Sinkaberg fra SinkabergHansen. Håvard Lutdal fra NTE og Thomas Bjørdal fra Fornybarklyngen, Øystein Daniel Wisløff og Astrid Svarva fra NTE og Beate Skillingstad fra SinkabergHansen. Astrid Svarva og Erland Aarvik fra NTE, Hilde Næss fra Tensio, Jakob Krogsrud og Kristine Wormdal fra NTE. Foto: SinkabergHansen


SinkabergHansen vil dermed raskere kunne implementere og satse på lavutslipps energiløsninger som for eksempel landstrøm og ulike hybride løsninger. Fôrflåter bruker i stor grad i dag dieselgeneratorer til energiproduksjon for fôringen, lys og oppvarming, og disse kan dermed trappes ned bruken av og eventuelt brukes som backup ved for eksempel strømbrudd eller lignende.

– Dette vil også bety mindre utslipp av svovel fra eksosen, minske støy og vibrasjoner og dermed bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Veien til hybrid- og elektriske arbeidsbåter kan bli en mulighet på sikt. Båtene kan bruke batteri på merdekanten og lade på fôrflåtene, sier FoU-koordinator hos SinkabergHansen, Ragnar Sæternes til Ytringen.

– Det er viktig at vi begge finner forretnigsmessig og bærekraftig oppside ved løsningene som velges. Ellers er det ikke liv laga, sier Sæternes til avisa.

Vellykket klyngesamarbeid

Et sentralt mål i prosjektet «Energi i Havbruk» er å etablere løsninger som fungerer for både havbruksnæringen og energibransjen. Samarbeidet mellom SinkabergHansen og NTE er et godt eksempel på hva modige klyngeaktører får til når de går sammen for å utvikle nye tjenester og forretningsmodeller.

– Fornybarklyngen skaper møteplasser og utfordrer virksomhetene for å stimulere til innovative løsninger som bidrar til verdiskapning i næringslivet. Men vi er avhengig av offensive og innovative aktører som SinkabergHansen og NTE som går videre med ideene og tar risiko for å skape noe nytt. Dette er et klasseeksempel på vellykket klyngesamarbeid, forteller prosjektleder i Fornybarklyngen, Thomas Bjørdal.

SinkabergHansen og NTE samarbeider om å utvikle tjenester som skal bidra til en grønnere og mer energieffektiv havbruksnæring. NTE skal ta ansvar for å prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur. For SinkabergHansen betyr dette en mer forutsigbar løsning med en avtalt pris pr. Kilowattime. Bildet viser SinkabergHansen sitt anlegg på Klungset. Foto: SinkabergHansen


Den største utfordringen for å lykkes med elektrifisering av havbruksanlegg har vært å finne gode forretningsmodeller som fungerer for både havbruksnæringen og energibransjen. Det er et stort potensial for bærekraftig vekst i havbruksnæringen, men det er behov for løsninger som er teknisk gode og som reduserer klimagassutslippene, uten for store kostnader.

– Havbruksnæringen har vist vilje til å satse på fornybar energi, men tilbyderne av energi og energiinstallasjoner har kanskje ikke forstått næringens behov godt nok tidligere. Næringen ønsker å drive med havbruk, ikke med prosjektering og drift av energiinstallasjoner.

Forretningsmodellen SinkabergHansen og NTE samarbeider om nå kan på mange måter sammenlignes med en leasing-modell, der bedrifter slipper å knytte opp kapital og ressurser i utstyr og teknologi. På den måten kan kostnader og risiko fordeles mellom aktørene.

– Teknologiske løsninger er utfordrende, men ikke uoverkommelige. Det er forretningsmodellen i verdikjeden, fra energiproduksjon til sjømatproduksjon, som er nøkkelen til suksess. Løsningen som SinkabergHansen og NTE utvikler kan potensielt rulles ut over hele landet der hvor tilførsel av fornybar energi er ufordrende, sier Bjørdal.

Del: