Invitasjon til deltakelse i prosjekt om energiforsyning i havner

Publisert 17/02/2021

SINTEF og RENERGY har gjennom Grønn Plattform fått midler til forprosjektet Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner, og inviterer nå alle med behov, ideer eller utviklingsambisjoner til å delta i utformingen av et samarbeidsbasert utviklingsløp.

Det er satt klare mål nasjonalt og internasjonalt om å redusere klimagassutslippene fra maritim transport. For å oppnå dette trengs en utbygging av infrastruktur for mange energiformer, slik som ladeløsninger for elektrisk fremdrift samt lokal produksjon og lagring av hydrogen, ammoniakk, metanol og biogass. Det finnes løsninger for lagring og bunkring for noen av disse energibærerne, men hvordan et totalt system skal kunne fungere og samspille eksisterer det i dag lite kunnskap om.

Dette er et felt hvor det vil bli store behov både i Norge, Europa og resten av verden, og hvor det vil åpne seg store eksportmuligheter. For å redusere kostnaden til slike systemer vil det kreves:

  • Mer fleksible og skalerbare løsninger
  • Bedre kapasitetsutnyttelse gjennom effektstyring
  • Økt standardisering for lettere implementering
  • Mer kunnskap om risiko og sikkerhet ved lokal produksjon, lagring og bunkring
  • Økt TRL for nøkkelteknologier for å komme raskere til marked og eksport
  • Høyere virkningsgrad på systemnivå

Vi hører gjerne fra dere – ta kontakt!

Med Havneskifte – Infrastruktur for grønn energiforsyning i havner har vi et mål om å sette sammen verdikjedebaserte partnerskap som skal utvikle og demonstrere konkrete løsninger med internasjonalt markedspotensial. Hvilke aktører og teknologier det blir, er i stor grad opp til hvem som ønsker å delta, samt hva som ønskes demonstrert. Her er det store muligheter til å påvirke utformingen for de som ønsker å gå i front, og det er mulighet for å få finansiering til utviklingskostnader.

Eirill Bachmann Mehammer
Prosjektleder, SINTEF
[email protected]
+47 405 51 236

Ole Svendgård
Klyngeleder, RENERGY
[email protected]
+47 913 83 159

Vi tar sikte på hovedprosjekt innenfor infrastruktur for grønn energiforsyning i havner til Grønn plattform, men vi ser også på muligheter for andre nasjonale prosjekter og EU-prosjekter.

SINTEF og RENERGY har over lengre tid arbeidet med problemstillinger knyttet til forsyning av fornybare drivstoff og havn som energihub, blant annet gjennom FoU-prosjekter som ElMar, standardiseringsarbeid i Landstrømforum og med utvikling av verdikjeder for hydrogen som drivstoff. Det er et vidt spekter av relevante aktører med havner, skipsdesignere, rederier, teknologi­leverandører og energiselskaper.

Del: