«Veikart for hydrogen» presenteres 18. februar

Publisert 31/01/2020

Veikartet for Trøndelag er delt opp ut fra naturlige skillelinjer mellom transportkorridorer, og avstand mellom disse. Vi har fokusert på de transportformål der det innen 2030 er mest realistisk med hydrogendrift av et forholdsvis stort volum. Hvert område må også sees i hensyn til nabofylkene.

I arbeidet med prosjektet «Veikart for hydrogen» har vi satt aktører sammen, vi har utfordret og skapt diskusjoner og dialog. Nå er prosjektet avsluttet, og vi ser frem til å presentere det for klyngens medlemmer.  

18. februar presenterer vi sluttrapporten for prosjektet:

 • Når: 10:00-13:00
 • Hvor: NiT møtesenter, 4. etg., dronningens gate 12, Trondheim.

Agenda:

 • 10:00-11:00: Presentasjon av veikartet
 • 11:00-11:30: Mingling med enkel servering
 • 11:30-13:00: Workshop og diskusjon: Veien videre – nye muligheter? Innovasjon, ny teknologi, forretningsmodeller.

Påmelding: https://fornybarklyngen.hoopla.no/sales/3183217178
Samlingen er gratis for Fornybarklyngens medlemmer.

Om prosjektet:

Norge er i en unik posisjon og har et klart fortrinn for å utvikle systemløsninger for grønn transport. Trøndelag har viktige transportkorridorer for landtransport på bane og vei, samt betydelige transportruter til sjøs. Kombinasjonene av disse åpner for et effektivt og økonomisk bærekraftig grønt skifte.

Hydrogen som energibærer vil bli nødvendig for å realisere fornybarsamfunnet, spesielt som drivstoff for skip og tunge kjøretøy. For at dette skal kunne realiseres må det utvikles infrastruktur og nye verdikjeder. Et bredt spekter av aktører må samhandle for å muliggjøre og sikre hensiktsmessig bruk, distribusjon og produksjon av hydrogen.

I en tidlig fase av hydrogensatsingen må man prioritere de geografiske områdene der man med størst sannsynlighet får et marked med tilstrekkelig etterspørsel til at det er økonomisk bærekraftig å starte produksjon.

Sentrale momenter som sluttrapporten dekker:

 • Til hvilke formål, i hvilket omfang og på hvilke steder vil det bli behov for hydrogen?
 • Når forventes behovet å komme, og hva utløser behovet?
 • Distribusjon av hydrogen
 • Hvilke lagringsformer, transportformer, avstander og kostnader er aktuelle?
 • Produksjon av hydrogen
 • Hvilke regulatoriske og sikkerhetsmessige utfordringer må legges til grunn?
 • Hvilke kostnader til de forskjellige produksjonsvolum?

Del: