Prosjekt «Veikart hydrogen» starter opp

Publisert 21/06/2019

Gjennom hydrogenprosjektet «Veikart hydrogen» ønsker vi å bringe Trøndelag nærmere en fremtid med nullutslippstransport. 

Prosjektet skal kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune står bak prosjektet, som ledes av Fornybarklyngen.

I fornybar energi ligger det store muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter, og energisystemer er i stadig endring. Fornybarklyngens målsetning er er å bidra til bærekraftig verdiskapning , og fornybar-regionen Trøndelag er et naturlig sentrum for å utvikle fremtidens drivstoffløsninger.

FØRSTE SAMLING GJENNOMFØRT

Første del av prosjektet «Veikart hydrogen» er å samle aktører fra lokal politikk, administrasjon og næringsliv for kartlegging av lokale initiativ for å bygge opp en god oversikt, involvere og samle alle som ser muligheter i fremtidige verdikjeder for hydrogen.

Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Tidligere denne uken samlet vi for første gang nær alle lokale initiativ og prosjekter på produksjon og infrastruktur for hydrogen. Det var den første av minst 3 samlinger i løpet av 2019.

I tillegg til engasjerte bedrifter og fylkeskommunene Trøndelag og Møre og Romsdal, var også de fleste kommuner i regionen som har eller har hatt utredninger om hydrogenproduksjon og infrastruktur, påmeldt.

Hovedmålet med samlingen var å få en oversikt over funn og status i de forskjellige prosjektene. Gjennom erfaringsutveksling og diskusjon legges det et grunnlag for samarbeid på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

Neste samling vil fokusere på potensielle sluttbrukere av hydrogen, både på land og til havs. Til høsten skal også Nasjonal Hydrogenstrategi være klar, og det er forhåpninger om at strategien vil inneholde politiske føringer for videre satsing på hydrogen.

FLERE PROSJEKTER UNDERVEIS

Her er en kort presentasjon av prosjektene som ble presentert.

TrønderEnergi: Bernhard Kvaal fortalte at TrøndeEnergi ser på mulighetene for å benytte hydrogen som drivstoff i transportnæringen. Det er strenge krav til utslippskutt, men den norske el-sektoren er allerede utslippsfri. Norge må derfor belage seg på å ta mye av utslippskuttet fra transportsektoren, og hydrogen er en løsning på deler av dette. TrønderEnergi er også involvert i andre prosjekter, blant annet «Remote» sammen med Sintef og 9 andre europeiske partnere.

Møre og Romsdal fylkeskommune: Lina Vassdal fortalte at fylkeskommunens rolle i hydrogensatsningen innebærer å stille tydelige krav til infrastruktur, deling av infrastruktur på tvers av segmenter, og standardiserte løsninger. Samtidig er det viktig med tydelig dialog mellom kommuner og aktører for å få til energiløsninger best tilpasset lokale forhold og behov. Fylkeskommunen er involvert i en helt fersk utredning som blant annet ser på synergieffekter ved deling av infrastruktur og ulik bruk av hydrogen til sjøs og på land, samt privat og industriell bruk. Der kommer det frem at én utfordring er begrenset plass og etterspørsel på dagens energistasjoner. For å understøtte hydrogensatsningen bør også infrastrukturen og punktene gjøres mest mulig offentlig tilgjengelig. Rapporten fra utredningen er på vei.

Foto: Marius Tvinnereim / FI

Smøla kommune: Pål Preede Revheim presenterte et prosjekt som ser på hvordan man kankutte co2-utslipp i rurale områder. Prosjektet ser på etterspørsel, produksjonskostnad og kartlegging av infrastruktur. Utkantstrøk er krevende med tanke på kollektivløsninger på grunn av lave passasjertall, så prosjektet ser blant annet på de store transportaktørene, som hurtigbåt og ferge. Konklusjonen er at Smøla vil være et alternativ til Kristiansund som fyllepunkt for hydrogen, og vil kunne være konkurransedyktig på pris. Rapport fra prosjektet kommer etter sommeren.

Næringshagen Rennebu og Oppdal: Erik Flå presenterte tanker og ideer rundt bruk av lokal vannkraftproduksjon til å produsere hydrogen, samt muligheter innen transport og logistikk. Mange biler og lastebilder, samt jernbanen, passerer kommunene Rennebu og Oppdal i løpet av døgnet.

Reinertsen New Energy AS: Knut H Granlund presenterte ulike prosjekter knyttet til Pilot

Tjeldbergodden, blant annet med med hydrogenproduksjon av fossilt drivstoff, uten utslipp. I dag produserer de hydrogen av naturgass, med utslipp. Sammen med Equinor har de planer om et kommersielt demoanlegg på Tjeldbergodden. Reinertsen jobber også opp mot raffinerier og prosessindustrien, samt ulik bruk og lagring av hydrogen i gass og flytende form. I tillegg ser de på offshore-sektoren, som står for store deler av dagens C02-ustlipp, samt mulighetene for ammoniakk som energibærer for flytende hydrogen.

Hitra kommune: Synneøve Aukan snakket om infrastrukturen rundt kysthavna og industriparken, og hvordan Hitra kan være aktuelle som fylleområde i hurtigbåtsatsingen. De er også involverte i et masterprosjekt på storskalaproduksjon av hydrogen fra vindkraft i Åfjord og Roan. Resultatet av masteroppgaven viser at produksjon bare fra overskuddstrøm ikke er lønnsomt på et slikt anlegg med dagens strømproduksjon. Prosjektet vil legges ut på kommunens nettsider.

Foto: Marius Tvinnereim / FI

Ren Røros AS: Rune Moen presenterte et prosjekt på infrastruktur. Strømlinjer i området er i dårlig forfatning, og de tester ut løsninger med andre aktører, blant annet fornybare energikilder for å balansere strømleveransen og være alternativer dersom strømmen går. Hydrogen kan også være et alternativt lagringsmedium fra overskuddenergi. Det brukes også varmesentraler med pellet fra Sverige, også her kan det være muligheter for alternativer som innebærer hydrogen. I tillegg er Rørosbanen er endepunkt, og gir muligheter for hydrogentog. Rørosmeieriet har også vist interesse for bruk av hydrogen på sine lastebiler.

ÅF Norge: Brynjar Lakså presenterte prosjektet Brekstad Hydrogen: bærekraftige energisystemer og transportløsninger for samfunn og næringsliv i nye Ørland kommune. Et prosjektsamarbeid mellom Fosenkraft, Ørland kommune, ÅF Norge og Fornybarklyngen. Prosjektets visjon er «kystbyen Brekstad som landets første nullutslipps bysamfunn», og innebærer infrastruktur med produksjon, lagring og distribusjon på Ørland. Blant annet ønskes det å bygge anlegg i kampflybasens røde støysone for økt sikkerhet knyttet til bebyggelse. Prosjektet arbeider nå med markedsundersøkelse og kartlegging av kommersielle sluttbrukere.

Hemne kommune: Helen Hartel snakket eksisterende konsesjoner for nye kraftverk som ikke er bygget, og mulighetene for å bruke kraften fra disse til å produsere hydrogen. Det kan være økonomisk mulig dersom flere kraftverk jobber sammen, slik at et elektrolyseanlegg kan holdes i drift. Utfordringer er som hos mange andre begrenset kundegrunnlag. Men det er muligheter i fremtiden, og blant annet oppdrettsnæringen kan være aktuelle partnere og sluttbrukere av hydrogen produsert i Hemne kommune.

Del: