God deltakelse på Fornybarklyngens årsmøte

Publisert 13/06/2019

Nær 40 deltakere var med da Fornybarklyngen arrangerte årsmøte med påfølgende fagseminar onsdag 12. juni.

Fornybarklyngen består i dag av over 50 store og små bedrifter og organisasjoner som sammen dekker hele verdikjeden for fornybar energi. Ytterligere 20 aktører har bidratt i prosjekter og workshops i løpet av de siste 12 månedene.

Klyngen ble etablert 16. august 2017 med formål om å bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet. Dette skal gjøres gjennom å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Fornybarklyngens styreleder Olav Rygvold åpner årsmøtet 2019. Foto: Marius Tvinnereim /FI

Siden 1. januar 2019 har klyngen hatt Arena-status i Norwegian Innovation Clusters, noe som innebærer en grunnfinansiering fra Innovasjon Norge på to millioner kroner pr. år i (2019-2021). Utviklings- og innovasjonsselskapet FI (Fosen Innovasjon AS) er forretningsfører for Fornybarklyngen.

Styreleder i Fornybarklyngen er Olav Rygvold og klyngeleder er Ole Svendgård.

Status Fornybarklyngen

  • 11 større samlinger arrangert de siste 12 månedene, i tillegg til et stort antall prosjekt- og arbeidsmøter
  • Over 50 medlemsbedrifter og ytterligere 20 andre bidragsytere
  • 330 personer mottar Fornybarklyngens nyhetsbrev
  • Utløst 5,4 millioner kroner i offentlig finansiering siste 12 måneder
  • Utløst 6,2 millioner kroner siden oppstart
  • 4 prosjekter er igangsatt med egen finansiering
  • Ytterligere 5 prosjektinitiativ er under utarbeidelse

Klyngeleder i Fornybarklyngen, Ole Svendgård. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Satsningsområder og pågående prosjekter

Veikart for hydrogen: Helt siden starten har Fornybarklyngen hatt hydrogen som tema, i tillegg til et hydrogenforum for interesserte medlemmer og samarbeidspartnere. Fornybarklyngen har av fylkeskommunen fått i oppdrag å lage et «veikart for hydrogen» i Trøndelag. Interessen for hydrogen er voksende i regionen, og det er behov for å samle og spre informasjon om det som skjer og om aktuelle aktører. Veikartet blir et underlag for å diskutere behov, potensial og utviklingstrekk for hydrogen som drivstoff i regionen. Dette innebærer også en kartlegging av mulige brukere og produksjonsområder. Fornybarklyngens hydrogenforum skal bidra til formidling av informasjon, kunnskapsutvikling og stimulering av næringsutvikling knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen.

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Thomas Bjørdal: 958 93 289 / thomas@fi-nor.no

Prosjektleder Thomas Bjørdal i Fornybarklyngen presenterte prosjektet «Veikart for hydrogen i Trøndelag». Foto: Marius Tvinnereim / FI

Energi i havbruk: Det siste året har Fornybarklyngen og NCE Aquatech Cluster jobbet med et forprosjekt om energibruk og energiforsyning innen havbruk. Enova, NTNU, SINTEF og SinkabergHansen har utgjort prosjektgruppen. Det foreligger nå forslag for videre arbeid.

Midt-Norge har en sterke næringsklynger innen havbruk og fornybar energi, og det er potensial for nye energiløsninger innen havbrukssektoren. Blant annet har NTNU et pågående prosjekt om energidata, hvor det kartlegges kunnskap energibruk og behov i havbruket. NTNU har også et FoU-prosjekt på fremtidens fôr- og arbeidsflåte. Begge disse prosjektene har sendt inn søknader til Forskingsrådet.

Vil du vite mer? Kontakt klyngeleder Ole Svendgård: 913 83 159 / ole@fornybarklyngen.no

Brekstad Hydrogen: Bærekraftige energisystemer og transportløsninger for samfunn og næringsliv i nye Ørland kommune. Et prosjektsamarbeid mellom Fosenkraft, Ørland kommune, ÅF Norge og Fornybarklyngen. Prosjektets visjon er «kystbyen Brekstad som landets første nullutslipps bysamfunn», og innebærer i første fase analyse av samfunns- og næringsutvikling med fokus på transportløsninger og energibruk, samt kartlegging av energisystemer, framtidig energibehov og marked for fornybare energibærere.

Vil du vite mer? Kontakt prosjektleder Brynjar Lakså i ÅF Norge: 977 32 745 / brynjar.laksa@afconsult.com

Vel 40 deltok på Fornybarklyngens årsmøte og påfølgende årsmøteseminar. Foto: Marius Tvinneriem / FI

Havn som energihub: Havna blir knutepunktet for levering av fornybart drivstoff til maritim transport. Landstrøm byr på utfordringer rundt infrastruktur, men også nye og innovative forretningsmuligheter for bedrifter og leverandører av «drivstoff» til skipsfarten. Fornybarklyngen har en aktiv rolle i Landstrømforum under NEK (Norsk Elektroteknisk Komité), og har igangsatt et utviklingsprosjekt sammen med Trondheim havn. Prosjektet skal danne et kunnskapsunderlag for videre planlegging og identifisere utviklingsmuligheter.

Vil du vite mer? Kontakt styreleder Olav Rygvold: 920 85 743 / olav@fornybarklyngen.no

Verdi i vind: Fornybarklyngen har i samarbeid med Windcluster Norway og Åfjord Utvikling fått finansiering til å arbeide med kompetanseutvikling, innovasjon og næringsutvikling knyttet til drift og vedlikehold av vindkraft. Prosjektet skal 1) styrke Fosen som tyngdepunkt for vindkraftaktivitet, 2), bidra til verdiskaping i regionalt næringsliv ved å synliggjøre muligheter og kvalifisere leverandører innen drift- og vedlikehold, 3) bidra til innovasjon og forretningsutvikling og 4) styrke den regionale kompetansebasen og stimulere tilflytting, sysselsetting og bosetting.

Vil du vite mer? Kontakt Vegard Saur i Windcluster Norway: 95 8 58 674 / vegard.saur@proneo.no

I tillegg til prosjektene over ser Fornybarklyngen også på nye prosjekter innen vannkraft.

Del: