Utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt

Publisert 29/12/2017

Trøndelag fylkeskommune utlyser utviklingskontrakt for utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt.

Trøndelag fylkeskommune inviterer til deltagelse i før-kommersiell anskaffelsesprosess. Det vil bli gjennomført en konkurranse om ide og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt som skal betjene fylkeskommunenes tjenestebehov. Leveransen består av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjektgjennomføring. Formålet med prosjektgjennomføringen vil være å demonstrere  at drift av hurtigbåt med nullutslipp er teknisk og økonomisk mulig, legge grunnlaget for fremtidige krav om utslippsfrie hurtigbåter.

Hurtigbåt som transportmiddel har en svært viktig rolle i å bringe Trøndelag og Trøndelagskysten sammen. Samtidig er hurtigbåten i dagens form den enestående største kilden til utslipp målt i passasjerkilometer og med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport. For å sikre hurtigbåtens eksistens må det gjøres tiltak for å legge om til nye energibærere og redusere energiforbruket. I dagens marked finnes den ingen utprøvde alternativer til diesel og overføringen av teknologi fra andre transportformer som elektrifisering av ferger er utfordrende. I dagens marked er det kun svært korte samband som vil kunne skifte til nullutslippsløsninger og det med konsekvenser for drift og høy risiko og kostnad. Skal man kunne kreve null utslipp i fremtidens hurtigbåt bør det derfor stimuleres til utvikling og innovasjon. Med dette som bakgrunn ønsker man å legge til rette for utvikling av verdensledende og uprøvd teknologi. I utviklingsprosjektet er fylkeskommunen som en fasilitator som gir næringen muligheten til å få midler til å utvikle noe vi så ønsker å stille krav om i et konvensjonelt anbud.

Planlagt utlysning er i desember 2017 med tilbudsfrist i februar 2018. Tilbudet skal inneholde en gjennomgang av kompetanse, løsninger og referanser og hvordan det enkelte konsortiet ønsker å gjennomføre sitt prosjekt. Dernest går prosjektet over to faser der man i første omgang skal konkretisere sine konsept for dernest å teste og utvikle dem. Ved avslutningen skal konsortiet levere en gjennomgang av sine løsninger som et helhetlig konsept med kostnader, driftsmønster og tjenestetilbud. Deltagere i prosjektet får en fast sum til disposisjon uavhengig av sine kostnader og pris er derfor ikke en del av vurderingskriteriene.

Se fullstendig utlysning på https://www.mercell.com/nb-no/78358991/utviklingskontrakt-utslippsfri-hurtigbaat.aspx

Del: