Prosjektet ZeroKyst har som hovedmål å utvikle og realisere en konkurransedyktig verdikjede med nullutslipp for mindre fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Det er Selfa Artic AS som er prosjektansvarlig, med RENERGY og andre sentrale aktører med som prosjektdeltakere.

Prosjektets delmål er å

 • Utvikle en konkurransedyktig hybrid drivlinje for fiske- og nyttefartøyflåten – Hybrid Z. Drivlinjen skal baseres på hydrogen og batterielektrisk løsning, og være egnet for både nybygg og ombygging av fartøy med fossile drivlinjer.
 • Demonstrere et fullskala, operativt fartøy med Hybrid Z, samt vise av at fremdriftssystemet er både teknisk mulig og økonomisk fordelaktig.
 • Utvikle en skalert løsning for nærforsyning av hydrogen og el som drivstoff til fremdriftssystemet Hybrid Z, samt en pilotinstallasjon.
 • Legge opp en samordnet produksjon/distribusjon av strøm og hydrogen for fartøysegmentet i en avgrenset region.

Prosjektet vil involvere aktører fra hele verdikjeden, og skal identifisere og utvikle teknologier med stort markedspotensial i Norge og i Europa. Prosjektet vil ha en rask forretningsutvikling fra forskning til marked.

Det vil også være behov for omfattende forskning rundt brenselceller i maritim anvendelse, systemintegrasjon og oppbygging av hydrogenproduksjon og -infrastruktur.

Forprosjekt
I første fase skal et forprosjekt etablere et konsortium og forberede en søknad til Grønn Plattform om hovedprosjektet «ZeroKyst» for en hybrid hydrogen-elektrisk utslippsfri løsning for forsyning og drift av fiske- og nyttefartøy.

Hovedprosjekt
Hovedprosjektet skal utvikle et nullutslipps framdriftsystem, Hybrid Z, for segmentet fiskeri, havbruk og arbeidsbåter. Fremdriftssystemet skal være basert på hydrogen og batterielektrisk løsning.

Hovedaktiviteter i prosjektet er å bygge 1); et pilotfartøy med HybridZ-teknologi, 2); infrastruktur for pilotfartøyet, og 3); infrastrukur for ZeroKyst i en region.

Bakgrunn
Den norske fiskeflåten består av omtrent 5400 fartøyer, og har et samlet utslipp av klimagasser på 900.000 tonn pr. år. Oppdrettssektoren er omtrent like stor. Fiskefartøyene har i dag utelukkende dieselframdrift. Det finnes bare noen få diesel-batterielektriske hybride fiskefartøy i drift i Norge, men hybridteknologien har vist seg å fungere meget godt, og bidrar til 50–80 % total reduksjon i dieselforbruk. Hydrogen vil gi 100% reduksjon.

Fremdriftssystemet Hybrid Z vil kreve infrastruktur med både landstrømløsning og produksjon/distribusjon av hydrogen. Hvordan hydrogenproduksjonen skal fungere og samspille med effektbalansering i det regionale kraftnettet, krever ny kunnskap.
Småskalautbygging av hydrogen-fyllestasjoner for fiskeflåten nært fiskefeltene vil være sentral i prosjektet, og hvordan forsyning for en operativ nullutslippsflåte kan bygges opp i en viktig fiskeriregion.

I Norge er det rundt 5.000 fartøy som vil kunne benytte denne nye teknologien. Det er også et stort markedspotensial internasjonalt. Norge har naturlige fortrinn og historikk for å lykkes i denne sektoren.

Virkninger og effekter
Gjennom hovedprosjektet vil det kunne oppnås positive forretningsmessige og samfunnsøkonomiske effekter. Noen av disse er

 • Industriell vekst med nye arbeidsplasser
 • Økt eksport av norsk marinteknologi
 • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for bruker
 • Bidrag til oppfyllelse av nasjonale utslippsmål
 • Riktige investeringer i infrastruktur for utslippsfrie drivstoff
 • Demonstrasjon av at nullutslippsdrivlinje er mulig og enkelt i dette fartøysegmentet for redere og politikere
 • Forskningsresultater for verdikjeden ved bruk av hydrogen som maritimt drivstoff