ZeroKyst – Utslippsfri drift av fiske- og nyttefartøyer

Energiproduksjon, Energisystemer, Hydrogen, Mobilitet

Prosjektet ZeroKyst har som hovedmål å utvikle og realisere en konkurransedyktig verdikjede med nullutslipp for mindre fiske-, havbruks- og nyttefartøy.

Det er Selfa Artic AS som er prosjektansvarlig, med RENERGY og andre sentrale aktører med som prosjektdeltakere.

Prosjektets delmål er å

 • Utvikle en konkurransedyktig hybrid drivlinje for fiske- og nyttefartøyflåten – Hybrid Z. Drivlinjen skal baseres på hydrogen og batterielektrisk løsning, og være egnet for både nybygg og ombygging av fartøy med fossile drivlinjer.
 • Demonstrere et fullskala, operativt pilotfartøy med Hybrid Z, samt vise av at fremdriftssystemet er både teknisk mulig og økonomisk fordelaktig.
 • Utvikle en skalert løsning for nærforsyning av hydrogen og el som drivstoff til fremdriftssystemet Hybrid Z, samt en pilotinstallasjon.
 • Legge opp en samordnet produksjon/distribusjon av strøm og hydrogen for fartøysegmentet i en avgrenset region.

Prosjektet involverer aktører fra hele verdikjeden, og skal identifisere og utvikle teknologier med stort markedspotensial i Norge og i Europa. Prosjektet vil ha en rask forretningsutvikling fra forskning til marked.

Det vil også være behov for omfattende forskning rundt brenselceller i maritim anvendelse, systemintegrasjon og oppbygging av hydrogenproduksjon og -infrastruktur.

Forprosjekt
I første fase ble et forprosjekt etablert. I forprosjektet ble et konsortium opprettet, og det ble levert en søknad til Grønn Plattform-ordningen om hovedprosjektet «ZeroKyst» for en hybrid hydrogen-elektrisk utslippsfri løsning for forsyning og drift av fiske- og nyttefartøy.

Hovedprosjekt
Etter tilsagn på 120 millioner kroner fra Grønn Plattform i 2021, ble hovedprosjektet etablert. Fra 2022 er arbeidet i gang for fullt. Prosjektet skal utvikle et nullutslipps framdriftsystem, Hybrid Z, for segmentet fiskeri, havbruk og arbeidsbåter. Fremdriftssystemet skal være basert på hydrogen og batterielektrisk løsning.

Hovedaktiviteter i prosjektet er å bygge 1); et pilotfartøy med HybridZ-teknologi, 2); infrastruktur for pilotfartøyet, og 3); infrastrukur for ZeroKyst i Lofot-regionen. Les siste nytt om ZeroKyst-prosjektet på zerokyst.no

Bakgrunn
Den norske fiskeflåten består av omtrent 5400 fartøyer, og har et samlet utslipp av klimagasser på 900.000 tonn pr. år. Oppdrettssektoren er omtrent like stor. Fiskefartøyene har i dag utelukkende dieselframdrift. Det finnes bare noen få diesel-batterielektriske hybride fiskefartøy i drift i Norge, men hybridteknologien har vist seg å fungere meget godt, og bidrar til 50–80 % total reduksjon i dieselforbruk. Hydrogen vil gi 100% reduksjon.

Fremdriftssystemet Hybrid Z vil kreve infrastruktur med både landstrømløsning og produksjon/distribusjon av hydrogen. Hvordan hydrogenproduksjonen skal fungere og samspille med effektbalansering i det regionale kraftnettet, krever ny kunnskap.
Småskalautbygging av hydrogen-fyllestasjoner for fiskeflåten nært fiskefeltene vil være sentral i prosjektet, og hvordan forsyning for en operativ nullutslippsflåte kan bygges opp i en viktig fiskeriregion.

I Norge er det rundt 5.000 fartøy som vil kunne benytte denne nye teknologien. Det er også et stort markedspotensial internasjonalt. Norge har naturlige fortrinn og historikk for å lykkes i denne sektoren.

Virkninger og effekter
Gjennom hovedprosjektet vil det kunne oppnås positive forretningsmessige og samfunnsøkonomiske effekter. Noen av disse er

 • Industriell vekst med nye arbeidsplasser
 • Økt eksport av norsk marinteknologi
 • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for bruker
 • Bidrag til oppfyllelse av nasjonale utslippsmål
 • Riktige investeringer i infrastruktur for utslippsfrie drivstoff
 • Demonstrasjon av at nullutslippsdrivlinje er mulig og enkelt i dette fartøysegmentet for redere og politikere
 • Forskningsresultater for verdikjeden ved bruk av hydrogen som maritimt drivstoff

Kontaktperson

Olav Rygvold

Styreleder

920 85 743

Del prosjekt: