MAREN – Maritime Energy Transition Project

Energiproduksjon, Energisystemer, Hydrogen, Mobilitet

Implementering av fornybare alternativer til fossilt drivstoff er et avgjørende skritt for å dekarbonisere nordiske havner og transportere mennesker og varer – på og mellom land og hav – mer bærekraftig.

Maritime Energy Transition Project (MAREN) er et nordisk samarbeidsnettverk som har som mål å fremskynde den maritime sektorens overgang fra konvensjonelle til grønne energikilder. MAREN samler aktører i grenseoverskridende, tverrsektorielt samarbeid for å takle de betydelige barrierene vi står overfor i den maritime energiomstillingen.

Det er et klart behov for nullutslippsdrivstoff til maritimt bruk. Maritim mobilitet er en betydelig energiforbruker, og dagens verdikjeder for petroleumsbaserte drivstoff er store internasjonale aktører. Den store overgangen er i en tidlig fase. Vi ser for oss nye verdikjeder for utslippsfrie alternativer til dagens maritime drivstoff, basert på fornybar energi. Med ytterligere økning i sjøtransport representerer derfor utslippsfrie energibærere et betydelig potensial for verdiskaping.

Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til drivstofftyper, valg av energibærere og teknologier, og markedssegmenter. Denne usikkerheten hemmer den sårt tiltrengte overgangen til fornybar energi og nullutslipp langs kysten.

Tre konkrete leveranser

Gjennom fysiske samlinger og møteplasser fremmer MAREN kunnskapsbygging, involvering i prosjekter, match-making og partnerskapsutvikling. Vi identifiserer behov og potensial for nye løsninger og mobiliserer industri, premissgivere og andre aktører til å utvikle teknologi, systemer og forretningsmodeller for maritim energiforsyning.

Mange sentrale aktører, inkludert redere, havner, verft, teknologileverandører, energiselskaper og FoU-institusjoner, krever mer kunnskap og ytterligere koordinert utviklingstiltak. En koordinert og rask maritim energiomstilling vil redusere karbonutslipp samtidig som ny kommersiell aktivitet etableres.

Frem mot 2024 vil prosjektet utvikle tre konkrete leveranser for maritim sektor som kan brukes for å akselerere maritim grønn omstilling:

  1. Nordisk maritimt energiprogram: Formålet med programmet er å fremme og spre kunnskap om ny innsikt og nye innovasjoner innen bærekraftig maritim energi.
  2. Nordisk strategi for maritim energiomstilling: skal utvikles sammen med ledende aktører og interessenter. Strategien skal skissere hvordan nordiske kunnskapshuber skal skapes og konverteres til konkrete innovasjonsprosjekter og samarbeid i regionen de neste årene.
  3. Nordic Digital plattform for tverrindustriell innovasjon og samarbeid: Plattformen vil tilby en infrastruktur for å skape nye partnerskap og fungere som en prosjektgenerator i hele Norden.

Prosjektpartnerne representerer fem nordiske land og mer enn 500 medlemmer:

  • RENERGY – Renewable Energy Cluster (Norge)
  • SINTEF (Norge)
  • Danish Maritime (Danmark)
  • RISE Research Institutes of Sweden (Sverige)
  • Icelandic New Energy (Island)
  • VASEK – Vaasa Region Development Company (Finland)

MAREN er finansiert av Nordic Innovation.

Behov for kunnskap

Overgangen vi står overfor er kompleks. For å oppnå ønsket effekt, må et bredt spekter av bransjeaktører involveres i aktive diskusjoner og utviklingsaktiviteter. Det er også nødvendig å dele kunnskap på tvers av grenser og bransjer, og sikre finansiering til utviklingsprosjekter som tar i bruk og implementerer nye teknologier og forretningsmodeller.

Sterkt behov for koordinert handling

Usikkerhets- og risikonivået, kompleksiteten i energiomstillingen og avhengigheten av å bygge nye verdikjeder, gjør det vanskelig for enkeltbedrifter å lykkes på egenhånd. Det er derfor helt nødvendig med koordinerte utviklingsprosjekter og initiativer.

Kontaktperson

Thomas Bjørdal

Klyngeleder

958 93 289

Del prosjekt: