Stort engasjement for utslippsfrie tog

Publisert 27/01/2022

Det er fremdeles togstrekninger i Norge som bruker diesel, blant annet Nordlandsbanen. Hvis klimamålene skal nås, begynner det å haste med å ta i bruk andre energiformer som drivstoff.

Over 100 personer deltok i januar i et dialogseminar for å diskutere mulige energiløsninger for tog. Møtet ble arrangert av Jernbaneforum Trøndelag i samarbeid med RENERGY. Med på møtet var blant annet transportører, fagmiljøer, energileverandører, togoperatører, myndigheter og politikere. Under møtet kom det mange innspill fra de forskjellige aktørene, og engasjementet var stort.

– Det er veldig positivt at det kom så mange. I tillegg var det mange som bidro med veldig gode innlegg og innspill.

Det sier Karin Bjørkhaug, som er leder for Jernbaneforum Midt-Norge og sitter på Fylkestinget.

– Jeg bet meg også merke til at det også var fem stortingspolitikere til stede på møte. Tre av disse sitter også i transportkomiteen, og det er veldig positivt, sier Bjørkhaug.

Store investeringer

Det fleste jernbanestrekninger i Norge drives med strøm, men for Raumabanen, Rørosbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen er det fremdeles diesel som gjelder. Det er en klar politisk målsetning om å få bort klimautslippene fra disse jernbanestrekningene, men hvordan dette skal gjøres er ikke like klart.

– Strekningene kan elektrifiseres ved å bygge strømførende kjøreledning, men det krever høyere broer og større tunneler og er en så stor investering at det kan ta flere ti år å realisere. Batterier kombinert med kjøreledning på deler av strekningen kan være en løsning, men dette krever også store investeringer og for godstog er rekkevidden for batteri begrenset.

Det sier Ole Svendgård, klyngeleder i RENERGY.

– El-tog er ikke et godt alternativ for alle, spesielt Nordlandsbanen, sier Bjørkhaug.

Hydrogen kan akselerere utviklingen

Det er private vareeiere, som ASKO og Rana Gruber, som transporterer gods på Nordlandsbanen i dag. De har klare målsetninger om nullutslipp innen få år, men er avhengig av utslippsfrie tog for å få det til. Det er stor utålmodighet for å finne raskere løsninger og for at jernbanemyndighetene skal engasjere seg i dette.

Hydrogen er foreslått som et alternativ som kan realiseres med langt kortere tidshorisont og lavere infrastrukturinvesteringer.

– Det skjer mye innen hydrogen, både innen tog i Europa og Canada, og i øvrig bruk i samfunnet. Det er i tillegg stor tro på at hydrogen er en viktig energibærer i det grønn skifte. Bruk av hydrogen på tog kan både fremskynde utfasing av diesel på jernbane og bidra til å gjøre hydrogen tilgjengelig til andre formåls slik som veitransport, sier Svendgård.

Vil jobbe videre med hydrogen

Aktører for nullutslippstog i Norge, deriblant ASKO, Rana Gruber, RENERGY, SINTEF og Greenstat, sendte tidligere denne måneden et brev til Jernbanedirektoratet der de ber om en oppdatert utredning av hydrogentog på ikke-elektrifiserte jernbaner i Norge (Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Solørbanen). Les brevet her (PDF).

– Jeg tror vi får til et mer effektivt prosjekt ved å se på hydrogen. I tillegg tror jeg det blir et langt mer realistisk prosjekt ved å se på mulighetene som ligger i hydrogen, sier Bjørkhaug.

Hovedkonklusjonen fra dialogseminaret er at det er viktig å jobbe videre med kunnskapsgrunnlag for å se om hydrogen kan være en gunstig løsning for å oppnå utslippsfrie tog.

– Det viktigste nå blir å følge opp de innspillene vi fikk under møtet. Vi fikk blant annet noen klare invitasjoner fra stortingspolitikerne, og jeg merket meg at flere som deltok på møtet mener det haster å få på plass et balansert kunnskapsgrunnlag, sier Bjørkhaug.

– I arbeidet framover blir også samspillet med aktørene viktig. Dette er noe vi må jobbe med sammen, legger Bjørkhaug til.

Del: