Nesten 2 millioner tonn CO2 fra sjømatnæringen

Publisert 01/09/2022

Stakeholder har på oppdrag for ZeroKyst kartlagt klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs.

Rapporten er tilgjengelig her.

Utslipp fra fiskeri og havbruk

Klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen, skriver Stakeholder på sine nettsider. I dag ligger utslippet på i knappe 1,1 million tonn, basert på tall fra Fiskeridirektoratet, og 200 tusen tonn mindre, hvis man bruker tall fra SSB. Mange fartøyklasser har vist økende utslipp, men utslagene blir størst for de store kystgående fartøy og for torsketrål.

For havbruk er situasjonen en annen. Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge, og kan bli enda større og viktigere i fremtiden. Myndighetene har en ambisjon om økt verdiskaping og vekst i havbruksnæringen som er innenfor bærekraftige rammer.

Foreslår rapporteringsplikt

Det bør samles inn data fra fartøy over en viss størrelse og fra oppdrettsanlegg. På den måten får man kontroll med utviklingen knyttet til hele sjømatnæringen. Det er naturlig at rapporteringen mellom disse gruppene ses i sammenheng for å unngå dobbelttelling, står det i artikkelen.

Myndighetene legger sterke føringer for klimapolitikken på næringsnivå i Norge, og derfor bør myndighetene ta et ansvar for å få en gjennomtenkt rapporteringspraksis og god statistikk. Det kan bety en forskriftsfesting av en rapporterings-/svarplikt.

Les mer og se hele rapporten på nettsidene til Stakeholder!

Om ZeroKyst-prosjektet

ZeroKyst-prosjektet, som er støttet av Grønn plattform med 120 millioner, skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.

Prosjektet ledes av Selfa Artic og koordinert gjennom RENERGY. Prosjektet tar for seg både utvikling av konstruksjon av nullutslipps fartøy, nullutslipps drivlinje og utvikling av nødvendige tjenester for fiskeri- og havbruksnæringen. I tillegg omhandler prosjektet bygging av regional infrastruktur i Lofoten med landstrøm og hydrogen, og hydrogenproduksjon på Vannøya i Karlsøy.

Les mer om ZeroKyst på våre prosjektsider.

Del: