Nye styremedlemmer i RENERGY

Publisert 24/06/2021

Under dagens årsmøteseminar med påfølgende årsmøte ble Stein Danielsen (Volue), Julie Dahl Benum (Impello) og Tor Didrik Krog (Siemens) valgt inn som nye styremedlemmer i foreningen RENERGY – Renewable Energy Cluster.

Årsmøtet takket samtidig avtroppende styremedlemmer Petter Støa (SINTEF), Berit Rian (NiT) og Jørn Arvid Endresen (ASKO) for innsatsen de har lagt ned i RENERGY. Svein Olav Munkeby (NTE Marked) var også på valg, og fortsetter som styremedlem i to nye år.

Stein Danielsen er Head of Innovation i Volue, utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet i Statkraft. Julie Dahl Benum er Manager i Impello Management, har en master i industriell økonomi fra NTNU og har tidligere arbeidet ved NTNU Technology Transfer. Tor Didrik Krog er Nordic Head of Sales and Business Development i Siemens Smart Infrastructure, og har erfaring fra blant annet Molift Group AS, EDGE Consultants og Telenor. Svein Olav Munkeby leder NTE Marked og har tidligere jobbet i Telenor, Bravida og Statkraft.

I tillegg til de nyvalgte styremedlemmene, består RENERGY sitt styre for perioden 2021–2022 også av:

 • Olav Rygvold, arbeidende styreleder
  Tidligere leder for energidivisjonen i Siemens
 • Hanne Wigum
  Head of Renewable Research and Technology, Equinor
 • Eirik Lockertsen
  Daglig leder, Solbes
 • Ann Merethe Lysø Sommerseth
  Leder Digitale Tjenester og Produkter, TrønderEnergi
 • Ragnhild Elizabeth Aune
  Professor, NTNU
 • Silja Rønningsen
  Fyrtårnby-koordinator +CityxChange, Trondheim kommune

RENERGY i 2020

Her kan du lese årsberetningen for RENERGY i 2020. Koronaviruset til tross, det var fortsatt stor klyngeaktivitet i RENERGY, som ellers i energibransjen.

Styreleder Olav Rygvold skriver dette om året som var:

Gode relasjoner skaper grobunn for samarbeid, utvikling og nyskaping. Noe av det viktigste vi gjør som klynge, er derfor å bidra til nye og tettere relasjoner mellom mennesker, bedrifter og organisasjoner.

En global pandemi er ikke det beste utgangspunktet for å samle folk, noe som naturlig nok har preget klyngeaktiviteten i 2020. Derfor er det veldig hyggelig å se at fornybarsektoren ikke lar seg bremse av omstendighetene. Interessen for samarbeid er fortsatt stor, mulighetene er mange, og vi er glade for å se at oppslutningen om klyngefellesskapet i RENERGY vokser til tross for pandemien.

EU har en klar målsetning om klimanøytralitet i 2050. EUs mål er helt styrende for Norge, og nasjonale politiske mål og virkemiddelbruk vil være sterkt knyttet til EUs. Dette gir store muligheter for norsk næringsliv, og RENERGY vil posisjonerer seg for å dra nytte av disse, blant ved å utvikle nye løsninger for de betydelige markedsmulighetene som finnes.

Hydrogen er et eksempel som blir viet stor oppmerksomhet. Tekniske løsninger finnes, men markedet mangler. Skiftet fra tradisjonelle drivstoff til hydrogen er en omfattende omstilling som krever mye kunnskap og risikovilje. Enkeltaktører er ikke i posisjon til å lede hydrogenskiftet alene. Handlekraftige samarbeids-konstellasjoner og nye verdikjeder er derfor nødvendig for å akselerere omstillingen og dra nytte av de nye markedsmulighetene som åpner seg.

Da er det desto mer inspirerende når klyngen direkte bidrar til at engasjerte aktører går sammen i nye partnerskap for å utvikle komplette løsninger med hydrogen. To eksempler er Pilot-E-prosjektet «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk», og Grønn Plattform-initiativet «ZeroKyst» med nye løsninger for sjømatnæringen.

For RENERGY er det naturlig å løfte opp visjonen om «ren energi til alle», med referanse til FNs bærekraftsmål. Å forsyne alle energibehov med ren energi er det viktigste tiltaket for reduserte klimautslipp, samtidig som det opprettholder levestandarden og skaper næringsmuligheter.
For å oppnå dette må det produseres mer fornybar energi. Energien må også brukes mer effektivt, og gjøres tilgjengelig i rett form, på rett sted og til rett tid.

Derfor er RENERGY opptatt av systemperspektivet og viktigheten av å utvikle gode integrerte energisystemer: Et godt og fremtidsrettet energisystem lar forskjellige aktører og teknologier spille sammen på en effektiv måte, og legger til rette for industribygging og langsiktig lønnsomhet.
Klyngefelleskapet i RENERGY har vist svært god evne til å samarbeide for å finne nye løsninger på behov og utfordringer vi står overfor, og samtidig demonstrere disse. Det vi ønsker å bli bedre på, er å reprodusere løsningene i industriell skala for nasjonale og internasjonale markeder. Det blir et viktig utgangspunkt for klyngens arbeid fremover.

Vi ønsker derfor å utvide RENERGYshandlingsrom ved å søke om Arena Pro-status i klyngeprogrammet i løpet av neste år.
Jeg vil også på vegne av styret takke klyngeleder og -teamet for fremragende innsats i året som gikk, og ønske nye medlemmer velkommen til RENERGY.

Del: