Status på noen av klyngens pågående prosjekter

Publisert 18/03/2020

Fornybarklyngen er involvert i flere pågående og fremtidige prosjekter. Her er en innføring og status for noen av de pågående prosjektene. For spørsmål eller andre henvendelser knyttet til prosjektene, finner dere kontaktinformasjon på prosjektsidene.

«Energi i Havbruk» videreføres

Forprosjektet ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren. Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

Havbrukssektoren er viktig i Norge og har et stort antall lokasjoner og fartøy langs kysten. Det er et potensial for nye energiløsninger som reduserer dieselbruk og klimautslipp i næringen, samt gir øvrige effekter som bedre arbeidsmiljø. 

Første del av prosjektet omfatter systematisering av kunnskap, erfaringer og anbefalinger innen energiledelse og gjøre dette tilgjengelig for næringen. Andre del skal utvikle nye forretningsmodeller og tekniske løsninger for fornybar energiforsyning til anlegg som i dag har dieseldrift.

Les mer på prosjektsiden.

Trondheim Havn som energihub

Havna blir knutepunktet for levering av nye fornybare drivstoff til maritim transport, og et viktig område for byutvikling.

Prosjektet «Trondheim havn som energihub» skal definere og realisere havnas rolle som energihub for utslippsfri maritim transport, og utvikle helhetlige energisystem basert på bruk, distribusjon, omfordeling og lagring av egen produsert og eksternt tilført energi. Dette skal blant annet sikre forsyningssikkerheten til eksisterende og kommende nye bydeler. Kommersiell nytenkning knyttet til eierskap, drift og vedlikehold av energisystemet skal legge til rette for økonomisk bærekraftige løsninger.

Les mer på prosjektsiden.  

Dynamisk vannkraft

Økt andel variabel kraftproduksjon og økt bruk av elektrisitet til mobilitet er forventet å gi effekt større betydning i kraftmarkedet. Behovet for effektstøtte og verdi ved effektleveranse vil føre til mer variabelt kjøremønster for vannkraftverk, men det mangler kunnskap om effekter av mer variabelt kjøremønster, og det kan være behov for nye styringssystemer eller annen utrustning.

Prosjektet «Dynamisk vannkraft» ser på forventet utvikling i kraftmarkedet, konsekvenser i form av risiko og kostnader ved å endre kjøremønster, og eventuelle behov for nye løsninger som for eksempel styringssystemer eller instrumentering.

Les mer på prosjektsiden.

ElMar – Elektrifisering av maritim transport og framtidens havner

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i prosjektet ElMar. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.

ElMar skal undersøke hvordan integrerte energisystemer og nye forretnings­modeller kan gjøre det attraktivt å bygge ut, drifte og benytte landstrøms- og ladestrømsanlegg. Videre skal ElMar bryte ned tekniske barrierer gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene, og er et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport. Norge har en verdensledende maritim klynge. Med en andel på ca. 6% av verdensflåten er også Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt i verdi.

Les mer på prosjektsiden.

Del: